چرا خواستگاري از طرف مرد مي‌باشد

خواستگاري از طرف مرد در حقيقت عاملي براي حفظ موقعيت عاطفي زن است اينكه زن به خواستگاري مرد نمي رود از آن بابت است كه جواب رد مرد به واقع نوعي شكست عاطفي براي زن است كه اثر آن در تشكيل خانواده، اداره آن ونيز تربيت فرزندان بسيار نامطلوب است خواستگاري از سوي هنگامي رواست كه او با قاطعيت بداند جواب رد از مرد نخواهد شنيد و با دريافت پاسخ شكست مقامش پائين نمي آيد و عشق و گرمي او را جواب سرد مواجه نخواهد شد و چنين چيزي همه گاه مسلم نيست در سنت اسلامي حق خواستگاري از سوي زن به مرحلة اجراه گذارده نمي شود تا او هر لحظه در كوهي به دنبال مردي روان نشودو حالت مطلوب و معشوق بودن خود را از دست ندهد زيرا او تنها در ساية‌ چنين وضع و حالتي است كه مي تواند خاطري ايمن و آسوده داشته كانون خانوادگي را گرم نموده و به اداره درست همت گمارد.

چرا نظرخواهي از پدر حق مسلم وي مي‌باشد

1-حق شناسي از پدر         2-استفاده از تجارب پدر

3-آميختن عقل و احساس      4-وجود رابطه براي رعايت احترام

نتيجه بحث

مشروط بودن ازدواج دختر به اجازة‌ پدر

– بخاطر كم خوشي نيست تا كسي كه خود را پرهوش مي شناسد آن را ناديده بگيرد

– بخاطر كم عقلي و نقص در عقل نيست تا عاقل بودن او اثبات كنند

  • به خاطر بي سوادي نيست تا قدرت تحصيلي اين مورد استفاده قرار گيرد.
  • بلكه مربوط به كمي تجارب آن هم به خاطر نظام زندگي او ونيز قدرت عاطفي زن است.

روش مسائل در پاسخ به خواستگار

در جمع قضيه رؤس مسائل كه در امر خواستگاري و پاسخ به خواستگار بايد مورد نظر باشند عبارتند از

1-آزادي زن در انتخاب همسر با نظرخواهي از پدر يا ولي او در ازدواج اول.

عدم اكراه و اخبار و تحميل در انتخاب همسر زيرا در ازدواج شرعي رضاي فرزند اصل است

3-توافق فكري و اخلاقي و تناسب روحي و اجتماعي طرفين