تحلیل ساختاری و مطالعه مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانک ها در سطح استان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-8- تعریف واژگان

1-8- 1 – رشد استانی[1]: این جزء نشان دهنده سهم شهرستان از رشد استانی می باشد که درجه تغییر در رشد یک شهرستان را در ارتباط با شهرستان دیگر می سنجد. رشدی که از این طریق اندازه گیری می گردد در حقیقت رشد یا رکودی می باشد که تحت تاثیر رشد در کل استان و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، نصیب فعالیت شهرستان می گردد. به این ترتیب که اگر نرخ جذب در کل استان افزایش یا کاهش پیدا کند، که شامل 1- تغییر در تقسیمات کشوری(وجود بعضی شهرستانهای جدید) 2- اجرای پروژه های استانی 3- تشکیل موسسه ها و دانشگاهها (برایان فیلد و  برایان مک گرگور،1376)

1-8-2- رشد رقابتی[2]: تغییرات رقابتی، رشد ناشی از سایر عوامل یا به بیانی دیگر رشد ناشی از ویژگی ها مربوط به امتیازات خاص هر بانک، شامل 1- ارائه خدمات با کیفیت  2- خدمات بانکداری الکتریکی  3- بهره گیری از کارکنان مجرب و با روابط عمومی مناسب  4- تبلیغات  5- محل استقرار بانک و تعداد شعب 6- طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب.(برایان فیلد و  برایان مک گرگور،1376)

1-8-3- رشد ساختاری[3]:  این رشد، ناشی از نوع ساختار هر شهرستان را در زمینه شاخص مورد مطالعه در مقایسه با سطح استان را نشان می دهد. هر بانکی که تغییرات ساختاری(رشد ساختاری) مثبت داشته باشد به معنی دارا بودن ساختار با رشد سریع در زمینه جذب سپرده می باشد، که شامل 1- تسهیلات پرداختی توسط بانک  2- جوائز پرداختی به سپرده گذاران 3- پرداخت حقوق و مزایایی کارکنان تامین اجتماعی توسط بانک  4-سیاست های سازمان  5- سپرده های طلا  . (برایان فیلد و  برایان مک گرگور،1376)

1-8-4- حساب قرض الحسنه جاری: حساب قرض الحسنه جاری سپرده ای می باشد که بانک برای مشتری افتتاح می نماید و مشتری با امضای چک، دستور پرداخت تمام یا قسمتی از سپرده (تا اندازه سپرده) در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله نمود بانک را صادر می نماید. (روانبند، فریبا،1385،ص102).

1-8-5- جذب سپرده: اندازه جذب سپرده، عبارت می باشد از اندازه وجوه پذیرفته شده از عموم مانند پس اندازها، سپرده های دیداری و سپرده های ثابت که تحت عنوان بخشی از منابع بانک ها در ذیل به آنها پرداخته می گردد. (منتظر ظهور، محمد،ص83)

1-8-6- مدل تغییر مکان – سهم[4]: یک روش عمومی برای درک ارتباط میان ساختار انواع سپرده ها و رشد را فراهم می کند و به عنوان ابزاری برای تحلیل ارتباط سپرده ها یک منطقه با سپرده های استانی به کار می رود. مدل تغییر مکان- سهم را به صورت زیر می توان بیان نمود.(برایان فیلد و  برایان مک گرگور،1376)

در این مدل‏‏‏، تغییرات سپرده  در استان به سه دسته تقسیم می شوند:

1) اثر رشد استانی                        2) اثر رشد ساختاری                        3) اثر رشد  رقابتی

1-8-7- تعریف متغیرها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

: نرخ رشد سپرده بانک ملی استان

: نرخ رشد سپرده بانک های استان

: نرخ رشد سپرده بانک ملی استان ( با فرض اینکه بانک ملی استان متناسب با بانک های سطح استان رشد کند).

m : تعداد کل انواع سپرده (قرض الحسنه جاری،قرض الحسنه پس انداز ،سپرده گذاری کوتاه مدت، سپرده گذاری بلند مدت وسایر).

nsi   رشد استانی

imi رشد ساختاری

rsi رشد رقابتی

:S کل سپرده  استانی

: سپرده استانی در محل  سپرده

: کل سپرده استانی در محل سپرده

t:  سال آغازین دوره

n: سال پایانی دوره

[1] – Provincial growth

[2] – Competitive growth

[3] – structural  growth

[4] -Change of location- share model

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:

” بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته می باشد؟

سوال فرعی:

الف) نرخ رشد سپرده های  بانک ملی استان سمنان متناسب با نرخ رشد سپرده های بانک های استان بوده می باشد؟

ب) تمرکز فعالیتهای بانک ملی استان از نظر جذب سپرده متناسب بوده می باشد؟

ج) بانک ملی استان سمنان دارای مزیت نسبی در جذب سپرده نسبت به بانک های استان می باشد؟

د) اولویت های جذب سپرده های  بانک ملی استان سمنان کدام می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید