عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی با کار کردش تعریف می گردد. سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست ، بلکه انواع چیزهای گوناگونی می باشد که دو ویژگی مشترک دارد : همه انها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند واکنشهای معین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی ، مانند شکلهای دیگر سرما به مولد می باشد و دستیابی به هدف های معینی را که در نبودن آن دست یافتنی نخواهد بود امکان پذیر می سازد. (الوانی – شیروانی – 1383 ،ص16)

تئوری سرمایه اجتماعی، تصریح به منابعی دارد که افراد به واسطه حضور و یا تعلقشان به یک گروه اجتماعی به آنها دسترسی می یابد. این گروه می تواند به بزرگی ملت و یا به کوچکی خانواده باشد. منابع نیز می توانند شامل چیزهایی مملوس همچون پول، مسکن، شغل، طرفداری اجتماعی و یا امکانات غیر مملوسی همچون اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی باشند. جامعه داری سرمایه اجتماعی زیاد، جامعه ای می باشد که شبکه روابط وسیعتری داشته باشد و این روابط از عمق صمیمیت و اعتماد قابل توجهی بر خودار بوده و افراد دارای اندازه قابل توجهی از سرمایه فیزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند. مفهوم سرمایه اجتماعی ، اهمیت اساسی شبکه های قوی، روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری را در اجتماعات عیان می سازد. سرمایه اجتماعی مجموعه از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه هاست که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تامین خواهد نمود. به بیانی دیگر سرمایه اجتماعی مجموعه ای از روابط فعال در بین افراد، اعتماد، فهم متقابل و ارزش ها و رفتارهای مشترک می باشد که اعضای شبکه ها و اجتماعات انسانی را به هم پیوند می دهد و همکاری بین آنها را امکان پذیر می سازد (مقیمی، 1386).

سرمایه اجتماعی اهمیت اساسی شبکه های قوی، روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری را در اجتماعات عیان می سازد.گوشال و ناهاپیت[1] سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق، و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می کنند. (قلیچ لی، مشبکی- 1385، ص 130)

[1] -nahapiet & ghoshal

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف
1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان
2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد