عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

1 تعریف تصمیم

«تصمیم عبارت از نتیجه و یا پایان یک فرآیند می باشد، فرآیندی که داده‌ها و اطلاعات موجود در مورد موضوعی را به جریان تجزیه و تحلیل انداخته، از ترکیب مناسب آنها به استراتژی‌های مورد نظر و بهترین راه حل می‌رسد. معهذا پایان یک فرآیند می‌تواند شروع فرآیند دیگری گردد. به بیانی دیگر یک تصمیم ممکن می باشد شروع تصمیم یا تصمیمات دیگری را ایجاد نماید(اصغررپور، 1371، ص31).

 

2-2-2 تعریف تصمیم‌گیری

تصمیم‌گیری بطور کلی به تعبیر جهانی آن به عنوان «انتخاب از اظهار گزینه‌ها» تعریف شده می باشد (لوتانز[1]، 1992، ص 493).

تصمیم‌گیری را بصورت زیر نیز تعریف می‌کنند :

«تصمیم‌گیری فرآیندی را تشریح می کند که از طریق آن، راه حل مساله معینی انتخاب می گردد» (استونر[2]، 1983، ص159).

در تعریف دیگری :

« تصمیم‌گیری را انتخاب یک گزینه از میان چندین گزینه برای پاسخ به یک مساله درک شده تعریف می‌کنند» (جعفرنژاد، 1376، ص100)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-3 ماهیت تصمیم‌گیری

موفقیت مدیران در سازمانها در گروی مهارتهای آنان در برنامه‌ریزی خوب، سازماندهی ، هدایت و کنترل می باشد بایستی بدانیم که نقطه عطف در بکارگیری تمامی این مهارتها به گونه‌ای نیکو ، همانا بهره‌مند بودن مدیران از مهارتهای تصمیم‌گیری می باشد. به بیانی دیگر تمامی فعالیتهای مدیران در ارتاط با تصمیم گیری می باشد. شکل شماره «2-2» اظهار کننده موضوع می باشد (حاضر، 1374، ص22).

[1]– Luthons,Fred

[2] -Stoner,James

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف
1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان
2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد