عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزش

دو رهیافت مکمل در زمینه سنجش و ارزیابی ارزش هست. رهیافت اول در جستجوی ارزش دریافت شده به‌وسیله مشتریان کالاها و خدمات سازمان می باشد. وقتی این ارزش بهتر و بالاتر از ارزش پیشنهادی رقبای سازمان باشد فرصت موفقیت و حفظ جایگاه رقابتی سازمان در بازار فراهم می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رهیافت دوم به سنجش ارزشی می‌پردازد که یک مشتری یا یک گروهی از مشتریان به سازمان می رسانند. در اینجا سازمان به صورت مداوم و جدی به ارتقا و حفظ مشتریان با ارزش خود می پردازد تا انگیزه خرید مجدد و وفاداری آنان را افزایش دهد و کوشش می کند مشتریان با ارزش کمتر یعنی مشتریانی با منافع کمتر برای سازمان – یا به تعبیری مشتریانی که اندازه هزینه صرف شده برای آنان بیش از منافع حاصل از مبادله با ایشان می باشد – را نیز به گروههای بالاتری از ارزش سوق دهد(اوانس[1]،2002).

2-20- ارزش از دیدگاه مشتری

اخیرا در بین محققان مدیریت گرایش عمده ای به سمت ارزش از دید مشتری به چشم می خورد و این مساله از جنبه های متعددی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. مفهوم ارزش یکی از پرکاربردترین مفاهیم در علوم اجتماعی به گونه عام و در ادبیات مدیریت به گونه خاص می باشد. این مفهوم در متون حسابداری و مالی، اقتصاد ،مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی، علم اخلاق و… هم مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد)هربرت و همکاران،2001).  اما در متون بازاریابی در مباحثی تحت عناوین بازاریابی ارتباط ای، سیاستهای قیمت گذاری و رفتار مصرف کننده بیش از بقیه مطرح شده می باشد. مساله مهم این می باشد که ارزش از دید مشتری در بازار و به وسیله ادراک مشتری از آن چیز که می پردازد و آن چیز که دریافت می کند، تعیین می گردد و نه در کارخانه و از طریق تمایلات و مفروضات عرضه کننده. ارزش آن چیز که تولید می گردد نیست بلکه آن چیزی می باشد که مشتری به دست می آورد.

[1] Evans

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش:

ارائه مدلی به مقصود شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بانک تجارت

ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود ارضای بهتر نیازها و تقاضای مشتریان انواع خدمات بانک تجارت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بانک تجارت با فرمت ورد