عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات فرعی:

  • آیا میان بهره گیری از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا میان بهره گیری از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا میان بهره گیری ازتلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟

8-1 متغیرهای پژوهش

موضوعات پژوهش دارای مفاهیمی مجرد وذهنی هستند. برای این که عملاً پژوهش را انجام دهیم مفاهیم بایستی به متغیر تبدیل شوند. مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند.که بتوانیم به آنهامقدار و درجات آنها را تعیین کنیم. هم چنین بایستی بین متغیرهای گسسته و پیوسته تفاوت قائل گردید.(ایران نژاد،1382،ص47)

1-8-1متغیر مستقل: متغیر مستقل متغیری می باشد که از طریق آن متغییر وابسته تبیین یا پیش بینی می گردد.(خاکی،1379،ص 76).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متغیر مستقل،متغیری می باشد که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را تبیین دهد.به بیانی دیگر متغیر مستقل متغییر روشنگر می باشد.فرض می گردد که این متغیر علت تغییر در متغیر وابسته می باشد.(ایران نژاد،1382، ص48).

در این پژوهش متغیرهای مستقل عبارت می باشد از: درفرضیه اصلی:  سیستم اتوماسیون اداری  درفرضیه فرعی اول: اینترنت                                                                                

درفرضیه فرعی دوم: اینترانت

درفرضیه فرعی سوم: تلفن داخلی

2-8-1 متغیر وابسته

متغیر وابسته،متغیری می باشد که محقق به دنبال تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن می باشد.(بازرگان و دیگران،1381،ص50).

می توان گفت متغیر وابسته نتیجه متغیر مستقل می باشد.متغیر وابسته متغیر معیار نیز نامیده می گردد.(منبع قبلی)

در این پژوهش بهبود عملکرد کارکنان (در کمیته امدادامام خمینی(ره)استان ایلام)که با ابعاد صحت، دقت، بهنگام بودن، اقتصادی بودن سنجیده می گردد در فرضیه اصلی و فرضیات فرعی متغیر وابسته می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-6-1هدف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت بهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام از طریق به کارگیری اتوماسیون اداری می باشد.که آگاهی از این موضوع می تواند دانش مدیران و کارکنان را به ارتباط اتوماسیون اداری با بهبودعملکرد کارکنان را افزایش دهد. به گونه کلی توجه سیستمی به این موضوع زمینه ای را فراهم می سازد که بتوان اتوماسیون اداری وابعاد بهبودعملکرد کارکنان و تعاملات آن دو را مطالعه نمود.درضمن هدف های فرعی ذیل را می توان برای آن دو برشمرد.

 

 

2-6-1 اهداف فرعی

1مطالعه وجودرابطه بهره گیری ازاتوماسیون اداری،در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان.

2- بهره گیری از اتوماسیون اداری تا چه اندازه پیش بینی کننده اندازه بهبود عملکردکارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام می باشد.

3- تعیین اندازه دستیابی سازمان به اهدافی مانند افزایش کیفیت ارائه خدمات ،سرعت و دقت در ارائه خدمات از طریق اتوماسیون اداری.

7-1سوالات پژوهش

1-7-1سوال اصلی:

آیا میان  اجرای اتوماسیون اداری درکمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام بابهبودعملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟

2-7-1 سوالات فرعی:

  • آیا میان بهره گیری از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا میان بهره گیری از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا میان بهره گیری ازتلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد  با فرمت ورد