عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

فرآیند تصمیم‌گیری

«کوکس[1]» (1991) و همکارانش فرآیند تصمیم‌گیری و حل مشکل را بصورت زیر اظهار می کند و در شکل شماره «2-5» اختصار آنرا نظاره می‌کنید (کوکس، 1991، صص9-4).

1- نظاره مشکل : در این مرحله مشکل خاصی در سازمان نظاره می گردد که ممکن می باشد از عوامل داخلی یا خارجی سازمان باشد.

2- تشخیص و تبیین مشکل : از مراحل اساسی در تصمیم‌گیری می باشد، مساله یا مشکل چیزی می باشد که توان سازمان را در رسیدن به اهدافش به خطر می‌اندازد. از مقایسه آن چیز که بایستی اتفاق می‌افتاد و آن چیز که اتفاق افتاده می باشد می‌توان مشکل را تشخیص داد.

3- تعیین اهداف تصمیم : در این‌جا آن چیز که که بایستی تحقق یابد، با عنوان هدفهای اصلی، تهیه و فهرست می گردد.

4- ادراک مساله : برخورد کردن با محرکهایی که مانع تحقق اهداف هستند. بعنوان مساله‌ای که بایستی برای رفع آن اقداماتی صورت گیرد. از مهمترین فرآیند تصمیم‌گیری می باشد. در این مرحله بایستی توجه داشت که فقط برای رفع مساله راه حل در نظر گرفته گردد و عدم درک صحیح مشکل موجب ارائه راه حل نامربوط به مساله خواهد گردید که مانعی را برطرف نخواهد نمود.

5- تنظیم راه‌حلهای ممکن : مفید بودن این گام منوط به دقیق‌تر بودن مراحل قبلی می باشد. راه ‌حلها با در نظر داشتن تجربیات علمی و عملی تصمیم‌گیرنده احصاء می شوند. هر چقدر راه حل بیشتری برای حل مشکل پیدا شده و تعیین شوند، انتخاب بهتری در تصمیم‌گیری صورت خواهد گرفت.

6- ارزیابی راه حل : معیاری انتخاب می گردد و تمام راه‌حلها بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

7- انتخاب : بر اساس نتایج حاصله از گام«ششم» هر راه حلی که با در نظر داشتن نتایجی که از آن نصیب سازمان خواهد گردید، کاراتر باشد، انتخاب می گردد.

8- اقدام : راه حلی که انتخاب گردد، اجرا می گردد.

9- ارزیابی : با در نظر داشتن نتایجی که در این مرحله حاصل شده، راه‌حل انتخابی ارزیابی و نارسائیهای آن برطرف می گردد.

[1] -Cooks

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف

1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان
2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه