عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

قسمتی از متن پایان نامه :

اجرای استراتژی

تعریف جهانشمولی ازاجرای استراتژِی دردست­نیست. دیدگاه­های متفاوت برای تعریف عبارت اجرای استراتژی بکار­می­طریقه. اجراوپیاده سازی استراتژِی می­تواند به عنوان پروسه­ای که منجربه شکل­گیری اشکال مختلفی از یادگیری سازمانی می گردد، تداعی­گردد، برای اینکه هم خطرات محیطی و پاسخ­های استراتژیک به عنوان محرک اولیه برای پروسه­های یادگیری سازمانی پنداشته­شوند .( Lehner, 200)    اجرای استراتژی یک فرآیند تکرای از اجرای استراتژی­ها، سیاست­ها وبرنامه­ها وبرنامه­های عملیاتی­ست که به شرکت اجازه بکارگیری منابعش برای بهره گیری ازفرصت ها دریک محیط رقابتی را می­دهد . (Harrington, 2006) اجرای استراتژی همچنان به­مانندیک فرآیند پرجنب وجوش توسط شرکت­هایی­که  به شناسایی فرصت­های آینده اقدام­می­کنند، می باشد . (Schaap, 2006)

پس در بیانیه­ای جامع، ما قادربه­اظهار این­عبارت به­مانند فرآیندی پیچیده ، تکراری و پویا هستیم که متشکل از یک سری تصمیمات و فعالیت­های مدیران وکارکنانی که تحت­تاثیر تعدادی ازعوامل داخلی و خارجی مرتبط هستند برای تحقق طرح های استراتژِیک به مقصود نیل­به­اهداف استراتژیک بکارمی­رود.  بعضی مطالعات در زمینه اجرای استراتژی باتوجه به دیدگاه بین­المللی انجام­پذیرفته­می باشد . روسی ، شوارزنگر و موریسون به 6 عامل تصریح کردند که بایستی به گونه ویژه طراحی شوند تا بتوانند استرتژی های چندگانه داخلی را اجراکنند: هماهنگی، فلسفه مدیریتی، پیکربندی، رسمی سازی، تمرکز و مکانیزم یکپارچه سازی. آنها دریافتند که استراتژی های چندگانه داخلی نیاز به ملزومات اجرایی متفاوتی دارند. ( Okumus, 2001) هربینیاک درچهارچوب مفهومی خود همچنان به اظهار رهبری می پردازد که باعث تسهیل طریقه یادگیری جهانی، پیشرفت وتوسعه مدیران جهانی و برخورداری ازساختار ماتریسی وکار با شرکت­های خارجی به عنوان عامل کلیدی برای اجرای استراتژی در محیط بین المللی می­گردد . چهارچوب مهم دیگرتوسط یپ ارائه شده می باشد، که شامل ساختارسازمانی ، فرهنگ و مردم و فرآیند مدیریت می گردد. (Okumus, 2003)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزیینی بالاتر باشد ، سطح عملکرد صادراتی بالاتر می باشد ؟

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی بالاتر باشد ، سهم بازار صادراتی آن بالاتر می باشد ؟

راهکارهای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی کدامند ؟

5.1 اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این پژوهش با هدف مطالعه انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی انجام می گردد . درهمین راستا اهداف زیر دنبال می گردد :

مطالعه وضعیت عملکرد صادراتی در شرکت های صادر کننده سنگ تزئینی در استان مرکزی

ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد صادراتی این شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی  با فرمت ورد