شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی واقعأ ایده نویی نیست، شرایطی که موجب شده این مفهوم به گونه ای مطرح گردد تا مردم به آن ها فکر کنند و اهمیت و فایده آن را تشخیص دهند، نو می باشد. سرمایه اجتماعی سازمان، به عنوان منبع ناشی از روابط اجتماعی درون سازمان تعریف می گردد که از طریق گرایش به هدف جمعی و اعتماد مشترک سطوح اعضا مشخص شده می باشد. (فقیهی، فیضی- 1385، ص23 )

دربررسی های و مطالعات در مورد سرمایه اجتماعی می توان به سه گروه از افراد و نظریه پردازان برخورد نمود. گروه اول سرمایه اجتماعی را به مثابه منبعی که کارها را از طریق یک کنشگر مرکزی تسهیل می کند، تأکید دارد. از این دیدگاه سرمایه اجتماعی می تواند موفقیت های مختلف افراد و گروه ها را در یک هماورد رقابتی اظهار کند. گروهی دیگر از تحقیقات سرمایه اجتماعی، آن را نتیجه ساختاری ارتباطی بین افراد و بین گروه ها در درون اجتماعات می دانند که به این اجتماعات انسجام بخشیده و از مزایای ارتباطی بهره مند می سازد. گروه سوم نگاه دو سویه متعادل نسبت به ابعاد داخلی و خارجی دارند. این دیدگاه اکثراً با توجه سیستم های باز به شکل گیری سرمایه اجتماعی می پردازد. (رحمان سرشت، 1382،ص 263)

بوردیو سرمایه اجتماعی را منبعی حقیقی یا مجازی به حساب می آورد که فرد یا گروه به واسطه موقعیتش در یک شبکه ارتباطی که دارای روابط دیرینه و تا حدودی نهادی شده می باشد، بدست می آورد.

از دیدگاه برت سرمایه اجتماعی عبارت از دوستان، همکاران و ارتباطات عمومی می باشد که فرصت های لازم برای بهره گیری از سرمایه انسانی و مالی را فراهم می آورد.

از دیدگاه پورتز سرمایه اجتماعی عبارت از توانایی کنشگران برای تأمین منافع خود از طریق عضویت در شبکه های اجتماعی می باشد.

از دیدگاه فوکویاما سرمایه اجتماعی، عبارت از توانایی افراد جهت همکاری با دیگران برای مقاصد مشترک در گروه ها و سازمان ها می باشد. (رحمان سرشت، 1382،ص 265)

سرمایه اجتماعی اهمیت اساسی شبکه های قوی، روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری را در اجتماعات عیان می سازد (جاکوبز[1]، 1965).

ازدیدگاه سازمانی گوشال و ناهاپیت سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می‌کنند (ناهاپیت و قوشال[2]، 1995).

[1] -Jacobs

[2] -Nahapiet,j. Ghoshal

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف
1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان
2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد