عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2-2-14 تصمیمات سازمانی

اینگونه تصمیمات را مدیران برحسب وظایف سازمانی، ظرفیتها و استعدادهای رسمی خود اتخاذ می‌کنند. مدیران اغلب این نوع تصمیمات را به زیردستان تفویض می‌کنند تا ضمن افزایش سرعت انجام کارها، مشارکت‌پذیری آنان افزایش یابد(حمیدی زاده، 1377، ص43).

مقصود از مشارکت کارکنان، کلیه اقداماتی می باشد که اندازه نفوذ و مسئولیت کارکنان را در فرآیند تصمیم‌گیری از طریق نمایندگی مناسب در سطوح مختلف سازمان افزایش می‌دهد و هدف از آن نیز این می باشد که از طریق دخالت دادن کارکنان در فرآیند تصمیم‌گیری از اندازه برخوردها و تعارضات موجود بین مدیران و کارکنان کاسته گردد و طرفین کار با داشتن حق و فرصت مساوی برای تبادل نظر و تصمیم‌گیری دوباره مسائل سازمانی، خود را متعلق به گروه واحدی بدانند که در جهت تحقق هدفهای مشترک فعالیت می کند(زاهدی، 1369، ص191).

 

2-2-15 تحقیقات گذشته

با مطالعه‌ها و جستجوهای به‌اقدام‌آمده در منابع متون علمی و پایگاه‌های اطلاعاتی موضوعی که دقیقا این دو متغیر را مورد مطالعه قرار داده باشد پیدا نمود نگردید. با این تفاصیل در ارتباط با هر کدام از متغیرهای اینم پژوهش یعنی سرمایه اجتماعی و تصمیم‌گیری استراتژیک تحقیقات بسیاری پیدا نمود گردید. در این زمینه می‌توان به تحقیقات داخلی و خارجی زیر تصریح نمود:

وحید وزیری راد (1387) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توسعه ظرفیت یادگیری سازمانی چنین نتیجه می‌گیرد که فرضیه مبتنی بر ارتباط معنی‌دار بین هویت جمعی و یادگیری سازمانی رد شده می باشد اما در مورد سایر فرضیات، ارتباط معنی‌داری بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی از قبیل تعاون، هنجارهای مشترک، اعتماد متقابل و مشارکت داوطلبانه با یادگیری سازمانی هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف
1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان
2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید