عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

7 اهمیت  سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان

در اقتصاد مبتنی بر دانش از سرمایه فکری به مقصود خلق و افزایش ارزش سازمانی بهره گیری می گردد.و موفقیت یک سازمان به توانایی اش در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد. سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت ها و دارایی های مهم سازمانی می باشد که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیاری کند. بعضی از محققان و نویسندگان در مدل های مفهومی خود، سرمایه اجتماعی را عنصری از سرمایه فکری در نظر می گیرند. (قلیچ لی، مشبکی- 1385، ص 125)

بنتیس در مدل سرمایه فکری خود اگر چه از عنوان سرمایه اجتماعی بهره گیری نمی کند با این تفاصیل اذعان می کند که اعتماد و فرهنگ تسهیل کننده سرمایه فکری در سازمان ها هستند. (همان منبع:  ص 127)

 

2-1-8 عناصر سرمایه اجتماعی

ناهاپیت و گوشال[1] با رویکرد سازمانی جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای می دهند: جنبه های ساختاری، ارتباط ای و شناختی. (قلیچ لی ، مشبکی، 1385، ص130)

1- عنصر ساختاری

 تصریح به الگوی کلی تماس های بین افراد دارد یعنی، شما با چه کسانی و چگونه دسترسی دارید. مهمترین جنبه های این عنصر عبارتند از روابط شبکه ای بین افراد؛ پیکر بندی شبکه ای؛ و سازمان مناسب.

الف- روابط شبکه ای: روابط اجتماعی ایجاد کننده کانال های اطلاعاتی هستند که اندازه زمان و سرمایه گذاری مورد نیاز برای گرد آوری اطلاعات را کاهش می دهند.

ب- پیکربندی روابط شبکه ای: سه ویژگی ساختار شبکه: تراکم ، پیوند، و سلسله مراتب همگی از طریق تاثیر بر اندازه تماس یا قابلیت دسترسی اعضاء شبکه باعث انعطاف پذیری و سهولت تبادل اطلاعات می شوند(قلیچ لی، بهروز، مشبکی، اصغر، 1385، ص133).

ج- سازمان مناسب: سازمان های اجتماعی مناسب می توانند یک شبکه بالقوه دسترسی به افراد و منابعشان مانند اطلاعات و دانش را فراهم کند، و از طریق ابعاد شناختی و ارتباط ای سرمایه اجتماعی ممکن می باشد مانع این تبادل شوند.

2- عنصر شناختی

تصریح به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیر ها و تفسیر ها و سیستم های معانی مشترک در میان گروه ها می باشد.

الف- زبان و کدهای مشترک: زبان کارکرد مستقیم و مهمی در روابط اجتماعی دارد و بر ادراکاتمان اثر می گذارد. کد ها هم یک چارچوب مرجع برای نظاره و تفسیرمان از محیط فراهم می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب- حکایات مشترک:اسطوره ها، داستان ها و استعاره ها ابزار های قدرتمندی در اجتماعات برای ایجاد، تبادل، و نگهداری مجموعه های غنی معانی فراهم می کنند (قلیچ لی، بهروز، مشبکی، اصغر، 1385، ص133).

3- عنصر ارتباط ای

توصیف کننده نوعی روابط شخصی می باشد که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملات شان مستقر می کنند.

الف- اعتماد: در جایی که روابط مبتنی بر اعتماد در سطح بالایی هست، افراد تمایل زیادی برای تبادل اجتماعی و تعامل همکارانه دارند.

ب- هنجارها: هنجار های همکاری می توانند پایه ای قوی برای ایجاد سرمایه فکری به وجودآورند.

ج- الزامات و انتظارات: نشان دهنده یک تعهد یا وظیفه برای انجام فعالیتی در آینده می باشد.

د- هویت: فرایندی می باشد که در آن افراد احساس می کنند با فرد یا گروهی از افراد دیگر عضو یک گروه واحد هستند (قلیچ لی، بهروز، مشبکی، اصغر، 1385، ص133).

[1]– Nahapiet,j,ghoshal,s1980

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف
1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان
2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد