عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1.2    بسوی انعطاف­پذیری در مدیریت­صادرات

بعضی درس­های مهم مدیریت صادرات را می­توان از مطالب فوق کسب­نمود. نخست، موارد­مطالعه­شده علیه توسعه ex ante طرح­های احتمالی استراتژیک هنگام تنظیم معادله صادراتی جدید مدعی می­شوند. زمانی که پویایی بیرونی چارچوب شکن می باشد، مواردنشان­می­دهد که این طرح­های احتمالی غیرمتداول هستند. پژوهش­های گذشته و پاسخ­دهندگان عنوان می­کنند که طرح­های احتمالی ex ante‌ را می­توان به عنوان منابع کساد لحاظ­نمود که تعهد آغازین(ذهنی) به معادله جدید را کاهش می­دهند . ­علاوه ­بر این می­توان چنین گفت که این طرح­های احتمالی را تنها می­توان در­هنگام ساخت­شان درمورد پویایی محیطی وجریان استراتژیک شرکت به­کار­گرفت. بدین­ترتیب هیچ­کدام ­از­طرح­های پیشنهادی کلیدی برای راه­حل روان در پیدا نمود نامتجانس بیرونی بی­مانند شمرده­نمی­شوند. به­هر­حال ضرب­العجل­های استراتژیک و/ یا زمانی بایدایجاد گردد تا سازمان را وادار نماید تا جریان کنونی خود را ارزیابی نموده و به ظهور مسیرهای جایگزین امکان­بخشد. Harrington ,2006))  کلید­مدیریت­صادرات انعطاف­پذیر در آینده­نگری تمام مشمول مدیریت ارشد مرکزی نهفته نیست بلکه در تشویق مدیران بیرونی­نگر نهفته­می باشد که پویایی بیرونی را به­کار­می­گیرند، آنرا تغییر­می­دهند و جایگزین­های استراتژیک ایجاد­می­نمایند. ما تصدیق­می­کنیم که در این رویکرد خطرهای شرکت صادراتی به سبدی ناکارآمد از گزینه­های استراتژیک باشکوه ودر عین­حال متناقض تبدیل­می­گردد . تأثیر مدیریت ارشد این­می باشد که بر جریان استراتژیک کنونی برای بیشترین کارایی حاکم گردد در­حالی­که به­گونه­همزمان فرآیند گزینش درونی جایگزین­های استراتژیک جدیدرا که در روندپیوسته تصمیم­های سیاسی و تجارت محلی پیش می­طریقه، کنترل و­تحریک­می­نماید. مدیریت ارشد بیش­از­آنکه از راهبرد ­عیان­شده از­ طریق قدرت سلسله مراتبی دفاع­کند ، ­بایستی قدرت دانش را تحریک نماید. Cooper, 2005))

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزیینی بالاتر باشد ، سطح عملکرد صادراتی بالاتر می باشد ؟

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی بالاتر باشد ، سهم بازار صادراتی آن بالاتر می باشد ؟

راهکارهای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی کدامند ؟

5.1 اهداف پژوهش

این پژوهش با هدف مطالعه انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی انجام می گردد . درهمین راستا اهداف زیر دنبال می گردد :

مطالعه وضعیت عملکرد صادراتی در شرکت های صادر کننده سنگ تزئینی در استان مرکزی

ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد صادراتی این شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی  با فرمت ورد