عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسأله

یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های حضور مدیر در سازمانی که مدیریت آنرا به عهده دارد، اتخاذ تصمیم مناسب و کوشش برای اجرای سریع، صحیح و کارآمد آن می باشد. به تعبیری اگر تصمیم‌گیری مناسب و متناسب با اطلاعات صحیح و روز آمد و به هنگام برآوده و شریانهای اطلاع رسانی سازمان از اطلاعات مناسب و شفاف برخوردار باشد، این شفافیت شامل همه رده‌های سازمان می گردد. اتخاذ تصمیم منطقی و موثر بر اساس اطلاعات شفاف قوام و دوام عمر سازمان را تضمین و تثبیت خواهد نمود. از تصمیم گیری تاکنون تعاریف متعددی شده می باشد.

«تصمیم‌گیری را می‌توان طریقه اقدام و یا حرکت در مسیر خاص تعریف نمود که با تامل و آگاهانه، از میان راه و روشهای مختلف برای نیل به یک هدف مطلوب، انتخاب شده می باشد.»

استار[1] معتقد می باشد که :«تصمیم‌گیری، پایه و اساس تمام وظایفی می باشد که مدیر در سازمان انجام می‌دهد.»

تصمیمات سازمانی متعددند و هر سطح سازمانی تصمیم‌‌گیر خاصی را می‌طلبد. موضوع پژوهش در ارتباط با تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک می باشد. تصمیمات استراتژیک شامل آن دسته از تصمیمات هستند که جهت آنها متوجه آینده و هدفهای عالی سازمان می باشد. نوع تصمیم، چرایی اتخاذ آن، ساز و کارهای مناسب برای اجرای تصمیم، موقع و زمان شایسته برای پرداختن به آن، گرفتن بازخور و نقد و مطالعه تصمیم مانند مسائلی می باشد که ضرورت مطالعه اثرات سرمایه اجتماعی را در این زمینه اجتناب ناپذیر می‌سازد.

مفهوم سرمایه اجتماعی در سازمان نوپا و دارای سه مولفه مهم اعتماد سازمانی، انسجام سازمانی و مشارکت سازمانی می باشد که خود هم معلول و هم گسترش دهنده این سه مولفه می باشد. ضمنا این سرمایه حیاتی، وابستگی و ارتباط متقابل و محکمی با سرمایه فیزیکی، اقتصادی و انسانی دارد، به  تسریع توسعه مالی و فرهنگی و اطلاعاتی و رشد و بالندگی سازمان یاری می رساند؛ موجب ایجاد حس همکاری و همیاری و مشارکت میان اعضای سازمان می گردد.

سرمایه اجتماعی در سازمان دو وجه یا دو نوع دارد:

  • سرمایه اجتماعی درون سازمانی
  • سرمایه اجتماعی برون سازمانی

در هر دو بعد از سرمایه اجتماعی در سازمان مؤلفه‌های ساختاری، شناختی و ارتباط‌ای مورد مطالعه واقع می گردد. مولفه ها، و شاخص های عملیاتی سرمایه اجتماعی درونی و بیرونی به تبیین جدول زیر خواهد بود:

جدول (1-1): مؤلفه های سرمایه اجتماعی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

موضوع پژوهش حاضر«مطالعه اثرات سرمایه اجتماعی بر تصمیم گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان  از آن جهت به مقوله سرمایه اجتماعی و اثرات آن در اتخاذ تصمیمات استراتژیک پرداخته می باشد که در واقع با مطالعه و بازنگری مؤلفه‌های ساختاری، شناختی و ارتباط‌ای سرمایه اجتماعی و اثرات آن در نحوه تصمیم‌گیری استراتژیک بتواند مسیر ترقی و مناسب را برای اجرای مناسب تصمیمات راهبردی پیشنهاد نماید.

[1]– Starr

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف
1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان
2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد