عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول (1-1): مؤلفه های سرمایه اجتماعی……….. 6

جدول (1-2): نمونه تحقیقات انجام شده………… 9

جدول(3-1): ساختار پرسشنامه………………… 55

جدول (4-1):  جنسیت……………………….. 65

جدول (4-2) : سابقه خدمت…………………… 66

جدول (4-3): سن…………………………… 67

جدول (4-4): وضعیت تأهل……………………. 68

جدول (4-5): سطح تحصیلات……………………. 69

جدول (4-6): پاسخ‌های ارائه‌شده توسط نمونه آماری.. 70

جدول (4-7): ارتباط مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی……………………… 78

جدول (4-8): ارتباط تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی…………………………….. 79

جدول (4-9): ارتباط مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد شناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی……………………… 80

جدول (4-10): ارتباط تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد شناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی…………………………….. 82

جدول (4-11): ارتباط مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد ارتباط‌ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی……………….. 83

جدول (4-12): ارتباط تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد ارتباط‌ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی…………………………….. 84

جدول (4-13): ارتباط مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برون سازمانی……………….. 85

جدول (4-14): ارتباط تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برون سازمانی…………………………….. 86

جدول (4-15): ارتباط مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد شناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی……………………… 87

جدول (4-16): ارتباط تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد شناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی…………………………….. 88

جدول (4-17): ارتباط مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد ارتباط‌ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی……………….. 89

جدول (4-18): ارتباط تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد ارتباط ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی……………………… 91

جدول (4-19): ارتباط تصمیم‌گیری استراتژیک با سرمایه اجتماعی درون سازمانی…………………………………. 91

جدول (4-20): ارتباط تصمیم‌گیری استراتژیک با سرمایه اجتماعی برون سازمانی…………………………………. 92

فهرست اشکال

شکل شماره (2-1): ویژگی های سرمایه به عنوان پدیده ای مدیریتی  23

شکل شماره  (2-2): ارتباط وظایف مدیریت با تصمیم‌گیری   28

شکل شماره  (2-3): طبقه‌بندی تصمیمات…………. 30

شکل شماره ( 2-4 ): ابعاد و ویژگیهای تصمیمات، سلسله مراتبی    33

شکل شماره ( 2-5): فرآیند تصمیم‌گیری…………. 38

شکل ( 2-6):  انتخاب راه حل تصمیمات فردی…….. 39

شکل (4-1): جنسیت…………………………. 65

شکل (4-2) : سابقه خدمت……………………. 66

شکل (4-3): سن……………………………. 67

شکل (4-4):  وضعیت تأهل……………………. 68

شکل (4-5): سطح تحصیلات

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف
1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان
2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد