عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد

قسمتی از متن پایان نامه :

5مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..134

2-5نتیجه گیری برمبنای فرضیه………………………………………………………………………………….135

3-5پیشنهادهایی مبتنی بر فرضیه هاویافته های پژوهش……………………………………………………142

4-5پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده……………………………………………………………………..147

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………..148

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..162

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………165

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………167

عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….168

 

 

 

 

 

 

                                      فهرست جدول ها

عنوان                                                                           صفحه

جدول(1-1)زمانبندی مراحل انجام پژوهش…………………………………………………………………….14

جدول(2-1)انواع شبکه ها…………………………………………………………………………………………16

جدول(1-1-2)کاربردهای فن آوری اطلاعات در سازمان……………………………………………….29

جدول(2-2-2)انواع فن آوری اطلاعات در سازمان………………………………………………………..77

جدول(1-3)نحوه امتیازبندی، گزینه های پرسش نامه…………………………………………………….105

جدول(2-3)شاخص های فرضیه اصلی………………………………………………………………………110

جدول(3-3)شاخص های فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………110

جدول(4-3)شاخص های فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………..111

جدول(5-3)شاخص های فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………….111

جدول(6-3)فرآیندتحقیق…………………………………………………………………………………………114

جدول(1-4)توزیع فرآوانی اعضای نمونه برحسب جنسیت…………………………………………….119

جدول(2-4)توزیع فرآوانی اعضای نمونه برحسب اندازه تحصیلات…………………………………120

جدول(3-4)توزیع فرآوانی اعضای نمونه برحسب وضعیت تاهل……………………………………121

جدول(4-4)توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب وضعیت شغلی…………………………122

جدول(5-4)توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب سابقه خدمت……………………………123

جدول(6-4)فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان………………………………………………………..125

جدول(7-4)ماتریس همبستگی متغیراتومایسیون اداری بابهبودعملکرد………………………………127

جدول(8-4)اختصار رگرسیون بهبودعملکردروی اتومایسیون اداری…………………………………128

جدول(9-4)ماتریس همبستگی متغیراینترنت بابهبودعملکرد……………………………………………128

جدول(10-4)اختصار رگرسیون بهبودعملکردبر روی اینترنت…………………………………………129

جدول(11-4)ماتریس همبستگی متغیراینترانت بابهبودعملکرد…………………………………………130

جدول(12-4)اختصار رگرسیون بهبودعملکردبر روی اینترانت………………………………………..130

جدول(13-4)ماتریس همبستگی متغیرتلفن داخلی بابهبودعملکرد……………………………………131

جدول(14-4)اختصار رگرسیون بهبودعملکردبر روی تلفن داخلی…………………………………..132

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                    صفحه

نمودار(1-1)مدل تحلیلی پژوهش……………………………………………………………………………………5

نمودار(1-2-2)ساده ترین فراگرد ارتباطی…………………………………………………………………….59

نمودار(1-4)نمودارستونی مطالعه وضعیت جنسی اعضای نمونه آماری……………………………120

نمودار(2-4)نمودارستونی اعضای نمونه آماری برحسب اندازه تحصیلات…………………………121

نمودار(3-4)نمودارستونی اعضای نمونه آماری برحسب وضعیت تاهل…………………………….122

نمودار(4-4)نمودارستونی اعضای نمونه آماری برحسب وضعیت شغلی…………………………..123

نمودار(5-4)نمودارستونی اعضای نمونه آماری برحسب سابقه خدمت…………………………….124

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                    صفحه

شکل(1-2-2)ارتباط بین چرخه مدیریت عملکردبامدیریت منابع انسانی………………………………50

شکل(2-2-2)ارتباط مدیریت عملکردبا(استخدام،پاداش)بااستراتژی……………………………………50

شکل(3-2-2)ارتباط (رضایت،پاداش) با عملکرد……………………………………………………………55

شکل(4-2-2)ساختارسازمانیIT/IS…………………………………………………………………………….75

شکل(5-2-2)ساختارسازمانی پس از به کارگیریIT/IS………………………………………………….75

شکل(6-2-2)ساختارسازمانی پس ازنهادینه شدنIT/IS………………………………………………….76

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-6-1هدف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت بهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام از طریق به کارگیری اتوماسیون اداری می باشد.که آگاهی از این موضوع می تواند دانش مدیران و کارکنان را به ارتباط اتوماسیون اداری با بهبودعملکرد کارکنان را افزایش دهد. به گونه کلی توجه سیستمی به این موضوع زمینه ای را فراهم می سازد که بتوان اتوماسیون اداری وابعاد بهبودعملکرد کارکنان و تعاملات آن دو را مطالعه نمود.درضمن هدف های فرعی ذیل را می توان برای آن دو برشمرد.

 

 

2-6-1 اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1مطالعه وجودرابطه بهره گیری ازاتوماسیون اداری،در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان.

2- بهره گیری از اتوماسیون اداری تا چه اندازه پیش بینی کننده اندازه بهبود عملکردکارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام می باشد.

3- تعیین اندازه دستیابی سازمان به اهدافی مانند افزایش کیفیت ارائه خدمات ،سرعت و دقت در ارائه خدمات از طریق اتوماسیون اداری.

7-1سوالات پژوهش

1-7-1سوال اصلی:

آیا میان  اجرای اتوماسیون اداری درکمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام بابهبودعملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟

2-7-1 سوالات فرعی:

  • آیا میان بهره گیری از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا میان بهره گیری از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا میان بهره گیری ازتلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد  با فرمت ورد