عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

ساخت مفهوم بازارگرا

پذیرفته شده‌ترین تعریف از فرهنگ سازمانی در رشته بازاریابی عبارت می باشد از:

  • الگویی از ارزشها و باورهای مشترک که به افراد در درک کارکردهای سازمانی کمک کرده و به آن سبب هنجارهایی برای رفتار در سازمان برای آنها فراهم می کند.
  • این تعریف سه سطح متفاوت از فرهنگ در سازمان شامل ارزشها و هنجارها و رفتارها را مورد تاکید قرار می‌دهد. در ادبیات فرهنگ سازمانی، یک جزء دیگر برای فرهنگ سازمانی معرفی شده می باشد تحت عنوان «مصنوعات». این مصنوعات شامل ترتیبات، تشریفات، و زبان می گردد. بسیاری از صاحبنظران فرهنگ سازمانی تاکید می‌کنند که مصنوعات قابل نظاره ترین سطح فرهنگ سازمانی هستند. با وجود این، تشریح و توصیف معنای مصنوعات معمولاً دشوار می باشد. محققان رشته فرهنگ سازمانی تمایل به پذیرفتن این مطلب را دارند که سطوح متفاوت این ساخت، قویاً با هم ارتباط دارند. مفهوم فرهنگ سازمانی بازارگرا به عنوان یک ساخت، شامل چهار جزء می گردد:

1- ارزشهای مشترک اساسی در سطح سازمان که بازارگرایی را مورد طرفداری قرار می‌دهند.

2- هنجارهای بازارگرا در سطح سازمان.

3- مصنوعات قابل درک در راستای بازارگرایی.

4- رفتارهای بازارگرا.

محققان اظهار می‌کنند که در میان این چهار جزء از فرهنگ سازمانی بازارگرا فقط رفتارها اثر مستقیم روی عملکرد دارند. این امر که ارزشها، هنجارها و مصنوعات اثر مستقیمی بر عملکرد بازار دارند مفروض نیست. به جای آن فرض شده می باشد که آنها به گونه غیر مستقیم از طریق رفتارهای بازارگرا بر عملکرد اثر می‌ گذارند. یکی از معتبرترین و قابل اتکاترین تحقیقات تجربی صورت پذیرفته برای آزمون دقیق ساخت فرهنگ بازارگرا، تحقیقی می باشد که هامبورگ و فلشر در سال 2000 انجام دادند و ساخت ارائه شده توسط آنها و همچنین اجزای ساختشان مورد اقبال کلی قرار گرفته می باشد(خوش سیرت،71:1385).

2-3-4- مدلهای بازارگرایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در زمینه بازارگرایی هم مدلهای متعددی توسعه یافته می باشد. این مدلها در قالب چهار دسته در ادبیات مورد مطالعه قرار گرفته اند: مدلهای مطالعه کننده ابعاد بازارگرایی، مدلهای مطالعه کننده پیشایندها و پسایندهای بازارگرایی، مدلهای مطالعه کننده ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد بنگاه، و مدلهای مطالعه کننده بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در بافت خدمات و بانکداری. کلیه مؤلفه های شناسایی شده در مورد بازارگرایی را میتوان در جدول شماره 2-1 نشان داد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش:

ارائه مدلی به مقصود شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بانک تجارت

ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود ارضای بهتر نیازها و تقاضای مشتریان انواع خدمات بانک تجارت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بانک تجارت با فرمت ورد