عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

قسمتی از متن پایان نامه :

1.2    انعطاف پذیری و شرکت بین المللی

کوگوت عنوان می­کند که ویژگی بی­همتای راهبردبین­المللی بیشتربه ایجادانعطاف­پذیری برای بهره­وری ازعدم اطمینان و بادرنظرگرفتن نرخ تبادل، سیاست دولتی وحرکت رقبا مربوط می باشد نه به محتوای آن. درواقع مدت­ها چنین بوده می باشد که درآمد خالص شرکت­های چندملیتی­(MNEs) ­نسبت به شرکت­های ملی در انعطاف پذیری (بالقوه) MNEsنهفته می باشد. اما به نظرمی رسد شکاف بزرگی بین قابلیت MNEs و عملکردحقیقی انعطاف پذیری آن وجوددارد. هرچند این مسأله به روش تجربی مطالعه نشده می باشد، انتظار می باشد که اینرسی، همکاری، جابجایی و هزینه های فراغت مانع انعطاف­پذیری­کنترل­شده باشند. پس باکلی و کاسون انعطاف پذیری را برای مدلسازی شرکت چندملیتی به عنوان “موضوعی مهم در دستورکار جدید”تلقی می نمایند. در این دستور کار جدید تحلیل انعطاف­پذیری استراتژیک در فرآیند بین­المللی­سازی شرکت نیازمند توجه ویژه می باشد. درواقع پژوهش بازاریابی صادرات از اواسط دهه1970 براساس دیدگاه فرآیند بین­المللی­سازی شرکت بوده می باشد. دید عیان از اینکه چگونه انعطاف ­پذیری در فرآیند بین­المللی­سازی القا و کنترل می­گردد، پیش­نیاز برای پژوهش کاربردی بازاریابی صادرات می باشد تا انعطاف­پذیری استراتژیک به عنوان ساختار توضیحی مرکزی لحاظ­گردد. Zou, S. and Stan, S. 2008))

امروزه چارچوب نظری برای این کوشش در دسترس می باشد . در واکنش به پایداری مدل­های “مراحل”    بین­المللی­سازی چنانچه در دهه1970و اوایل دهه1980 تعریف شده می باشد ، دیدگاه پویاتر بسوی       بین­المللی­سازی از اوایل دهه 1990 ظهور یافته می باشد. برای مثال بارکما و دیگران ، اریکسون و دیگران و فورس گرن ازمیان گروهی از پژوهشگران انگاره­های نظریه فرآیند بین­المللی­سازی اصلی را بنا­نهاده­اند تا تأثیر توضیحی یادگیری تجربی و اثر آن برتعهد بازار بین­المللی را بهبود­بخشد. بدین­ترتیب آنها ویژگی اجرایی محدود مدل­های “مراحل” را به عنوان نقطه­حرکت برای پژوهش بازاریابی صادرات تجربی رد می­کنند . این بهبود نظری و دیگر اصلاحات اخیر دری بسوی همسازی انعطاف پذیری استراتژیک در نظریه فرآیند بین المللی سازی گشوده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزیینی بالاتر باشد ، سطح عملکرد صادراتی بالاتر می باشد ؟

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی بالاتر باشد ، سهم بازار صادراتی آن بالاتر می باشد ؟

راهکارهای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی کدامند ؟

5.1 اهداف پژوهش

این پژوهش با هدف مطالعه انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی انجام می گردد . درهمین راستا اهداف زیر دنبال می گردد :

مطالعه وضعیت عملکرد صادراتی در شرکت های صادر کننده سنگ تزئینی در استان مرکزی

ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد صادراتی این شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید