عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-3       اهمیت سرمایه اجتماعی

  در گذشته های نه چندان دور انواع سرمایه در متون اقتصادی تنها به سرمایه های فیزیکی و انسانی محدود می گردید، اما در دهه های اخیر سرمایه اجتماعی نیز در تحلیل های اقتصادی گنجانده گردید تا بدین وسیله نقص مدل های اقتصادی در تبیین پدیده هایی زیرا رشد و توسعه اقتصادی کم رنگ تر گردد.

«سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیررسمی تعریف نمود که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز می باشد، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش ها و هنجارها خود به خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، زیرا که این ارزش ها ممکن می باشد ارزش های منفی باشد.» (فوکویاما،1379 : 11  به نقل از نادمی، 1388)

بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی می باشد و تجارب این سازمان نشان داده می باشد که این پدیده تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد.  امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع اعمال می کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان بشر ها، سازمان ها و بشر ها و سازمان ها با سازمان ها می باشد. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می شوند (نادمی، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف
1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان
2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید