عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • روش و ابزار گردآوری اطلاعات

الف: نوع روش پژوهش:

در این پژوهش هدف، مطالعه تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان می‌باشد. روش پژوهش توصیفی ازنوع پیمایشی می باشد. «در پژوهش پیمایشی پژوهشگر برای کشف عقاید، افکار، ادراکات و ترجیح‌های افراد مورد نظر از پرسشنامه و مصاحبه بهره گیری می کند»(سلیمی، 1370). در این پژوهش از پرسشنامه بهره گیری خواهد گردید.

ب: روش گردآوری اطلاعات(میدانی،کتابخانه ای و غیره)

از آنجائیکه روش پژوهش در این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد و برای این مقصود از پرسشنامه و مصاحبه بهره گیری خواهد گردید لذا روش گردآوری اطلاعات میدانی خواهد بود.

پ: ابزار گردآوری اطلاعات

تبدیل پاسخها به داده‌ها بخش مهمی از فرآیند پژوهش می باشد. پژوهشگر برای این تبدیل به یک وسیله اندازه‌گیری نیاز دارد. هرگاه ارزش متغیر بخصوصی را در آزمودنی بخصوص یا در لحظه معینی از زمان معلوم کنیم، می‌گوییم آن متغیر را اندازه گرفته‌ایم. اندازه‌گیری شامل قواعدی می باشد برای اختصاص اعداد به چیزها، افراد یا رویدادها به مقصود کمی ساختن آنها(هومن،1375).

با عنایت به اینکه انتخابها به وسیله و ابزار پژوهش به اهداف و روش انتخابی در پژوهش بستگی دارد لذا در این پژوهش زیرا از شیوه توصیفی ـ پیمایشی بهره گیری خواهد گردید، پرسشنامه به عنوان ابزار مناسب جمع‌آوری داده‌ها خواهد بود. در پژوهش حاضر از پرسشنامه محقق ساخته که شامل 43 پرسش بسته پاسخ می‌باشد بهره گیری گردیده می باشد.

ت: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق بهره گیری از نرم افزار SPSS صورت خواهد پذیرفت. در سطح آمار توصیفی از مشخصه‌های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی کندال بهره گیری خواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف
1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان
2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد