عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

این پژوهش با هدف مطالعه انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی انجام می گردد . درهمین راستا اهداف زیر دنبال می گردد :

مطالعه وضعیت عملکرد صادراتی در شرکت های صادر کننده سنگ تزئینی در استان مرکزی

ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد صادراتی این شرکت ها

6.1 فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی اول:  انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی اثر دارد .

فرضیه فرعی اول: تجربه صادرات بر عملکرد صادراتی اثر دارد .

فرضیه فرعی  دوم: نوع تصمیم گیری استراتژیک شرکت بر عملکرد صادراتی اثر دارد .

فرضیه فرعی سوم: هماهنگی استراتژیک فعالیت های  بر عملکرد صادراتی اثر دارد.

فرضیه اصلی دوم: انعطاف پذیری استراتژیک بر توسعه بازار صادرات اثر دارد.

فرضیه فرعی چهارم: تجربه صادرات بر  توسعه بازار صادرات اثر دارد.

فرضیه فرعی  پنجم: نوع تصمیم گیری استراتژیک شرکت  بر توسعه بازار صادرات اثر دارد.

فرضیه فرعی  ششم: هماهنگی استراتژیک فعالیت های  بر توسعه بازار صادرات اثر دارد.

7.1 تعریف واژگان پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انعطاف پذیری صادرات: انعطاف پذیری صادرات به معنای شناسایی و رصد فرصت های صادراتی جدید برای کسب مزیت از آنها و اقدام به موقع برای صادرات در این فرصت ها می باشد.

عملکرد صادراتی : معیاری برای ارزیابی توان سازمان ها در مورد اندازه موفقیت در بازارهای صادراتی       می باشد . این معیار توسط رشد فروش ، سهم بازار و نسبت به رقبا سنجیده می گردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزیینی بالاتر باشد ، سطح عملکرد صادراتی بالاتر می باشد ؟
آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی بالاتر باشد ، سهم بازار صادراتی آن بالاتر می باشد ؟

راهکارهای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی کدامند ؟

5.1 اهداف پژوهش

این پژوهش با هدف مطالعه انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی انجام می گردد . درهمین راستا اهداف زیر دنبال می گردد :

مطالعه وضعیت عملکرد صادراتی در شرکت های صادر کننده سنگ تزئینی در استان مرکزی

ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد صادراتی این شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی  با فرمت ورد