عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

) تعریف واژه ها و اصطلاحات

با عنایت به این مسأله که در هر مطالعه علمی به واژه ها و اصطلاحاتی برمی خوریم که معانی گوناگونی دارند و برای اینکه بتوانیم دقیق تر و سریع تر به نتیجه برسیم و خوانندگان نیز معانی و تعاریف خاص اصطلاحات پژوهش را بدانند، نیاز به مطالعه اجمالی واژه ها و اصطلاحات خواهیم داشت. هرچند که اصطلاحات و واژه های زیادی در این پژوهش برای تعریف و اظهار معنی هست اما هدف از بحث، معانی، متغیرها و مفاهیمی می باشد که اولاً دارای اهمیت بیشتری هستند و ثانیاض آن متغیرها و یا واژه ها دارای معانی متفاوتی باشند که با روشن شدن معنی و مفاهیم واژه ها سریعتر می توانیم به منابع اطلاعاتی مناسب و صحیح دست یابیم.

«اسکینر خاطر نشان ساخته می باشد که بهره گیری از تعاریف عملیاتی علیرغم محدودیت هائی که دارد، در هر علمی و در غالب موارد مشکل گشاست».

– تصمیمات استراتژیک

شامل آن دسته از تصمیماتی می باشد که جهت آنها متوجه آینده و هدفهای عالی سازمان می باشد و فعالیتهای سازمان را در بلند مدت تحت مطالعه، مطالعه و تاثیر قرار می‌دهند.

– جهت دهی: میزانی که سازمان اهداف و انتظارات عملکرد را بصورت واضح و روشن اظهار می‌دارد.

– تحمل مخاطره : حد و حدودی می باشد که کارکنان پیشرفت و نوآوری را دوست داشته و مخاطره می‌پذیرند.

سرمایه اجتماعی درون یازمانی: ارتباطات مبتنی بر اعتماد و همکاری و ارزش‌های مشترک بین کارکنان و مدیران یک سازمان یا گروه اجتماعی که موجب پیشرفت اهداف آن سازمان می گردد.

سرمایه اجتماعی برون سازمانی: ارتباطات مبتنی بر اعتماد و همکاری بین سازمان‌ها و شهروندان و مشتریان.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف
1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان
2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد