تحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه رضايت زناشويي از زندگي و بيماريهاي رواني زنان متاهل شهرستان نهاوند انجام گرفته كه نتيجه تحقيق حاكي از آن اسيت كه بين علائم رواني مانند افسردگي و اضطراب و رضايت زناشويي رابطه معني داري وجود دارد ( احمد دلاوري – 1370 ) .

بهادري (1372 ) تحقيقي تحت عنوان بررسي مقايسه رضايت مندي زناشويي در بين زنان متاهل كه يك بار ازدواج كرده اند و زناني كه براي بار دوم يا بيشتر ازدواج كرده اند انجام داد كه نتايج حاكي از آن بود كه زناني كه ازدواج اولشان بوده است از لحاظ رضايت مندي از زندگي زناشويي در سطح بالايي نسبت به زناني كه ازدواج دومشان بوده است قرار گرفته است .

و تحقيق عباس زاده (1373 ) تحت عنوان بررسي رابطه رضايت مندي شغلي و رضايت مندي از زندگي زناشويي در بين زنان شاغل و غيرشاغل نشان   مي دهد كه بين رضايت مندي زندگي و شغلي رابطه معني داري وجود دارد و بين زنان شاغل و غير شاغل از لحاظ رضايت مندي زندگي زناشويي تفاوت معني داري وجود دارد .

و همين طور حميدي (1370)تحقيقي تحت عنوان مقايسه رضايت مندي زناشويي در بين زوجهاي فاميلي و غريبه انجام داد كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه به نسبت رضايت مندي از زندگي در بين زوجين فاميلي بيشتر است تا زوجين غريبه كه بر حسب آشنايي و شناخت روحيه طرفين از هم مي باشد .

خداوردي (1371 ) در پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطه رضايت مندي زناشويي و سلامت رواني در بين زوجين 30 ساله شهر خوي انجام داده كه تحقيقات انجام شده عبارتند از آن است كه بين رضايت مندي از زندگي و سلامت رواني رابطه معني داري وجود دارد و سطح معني داري آن برابر     5% ≤ p بوده است .

خانواده یک گروه خویشاوندی است که در اجتماعی کردن فرزندان و برآوردن برخی نیازهای بنیادی دیگر، مسئولیت اصلی را به عهده دارد. خانواده مرکب از گروهی از افراد است که از طریق خون، ازدواج یا فرزند خواندگی به یکریگر مربوط و منسوب بوده، برای مدتی طولانی و نامشخص با هم زندگی می کنند. تصویر قالبی ما از خانواده که از شوهر، زن و فرزندان تشکیل می شود، چنانچه ساخت خانواده را در سراسر تاریخ زندگی بشر مورد ملاحظه قرار دهیم، نمونه ی چندان جامعی نیست. دانشجوی جامعه شناسی باید توجه داشته باشد که از فرهنگی به فرهنگ دیگر، تنوع بسیاری در ساخت خانواده ملاحظه می شود و این تنوع ممکن است به صورت های بسیار گوناگونی در جامعه های انسانی وجود داشته باشد.

تک همسری عبارت است از ازدواج یک زن با یک مرد، و این شایع ترین صورت زناشویی را تشکیل می دهد.