عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

فصل اول-  کلیات پژوهش : 1

1-1-…………………………………………………………………………………………………..     مقدمه : 1

1-2-………………………………………………………………………………………..     اظهار مسأله : 1

1-2-1-   انعطاف پذیری استراتژیک : 2

1-2-2-   توسعه بازار صادرات : 4

1-3-……………………………………………………………………………………..     ضرورت پژوهش : 5

1-4-……………………………………………………………………………….      سوالات پژوهش : 6

1-5-………………………………………………………………………………………     اهداف پژوهش  : 6

1-6-      فرضیات پژوهش : 7

1-7-       تعریف واژگان پژوهش : 7

فصل دوم –  مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش : 8

2-1-…………………………………………………………………………………………………………  مقدمه : 8

2-2-………………………….   انعطاف پذیری استراتژیک :  شناخت مدیریتی 11

2-3-……………………………………………………………….   انعطاف پذیری استراتژیک : 13

2-4-……………………………………….    انعطاف پذیری و شرکت بین المللی : 15

2-5-…………………………………………………………..    خروج از رقابت در صادرات : 16

2-6-………………………….     انعطاف پذیری استراتژیک و شبکه اجتماعی : 17

2-7-………………………………..      گونه شناسی انعطاف پذیری استراتژیک  : 18

2-8-……………………..         بسوی انعطاف پذیری در مدیریت صادرات  : 20

2-9-………………………        توسعه بازار صادرات : 21

2-10-      عملکرد صادراتی : 23

2-11-      عوامل موثر بر عملکرد صادراتی : 25

2-12-       اندازه گیری عملکرد صادراتی : 27

2-13-       استراتژی بازار- محصول : 29

2-13-1-   انتخاب بازار و عملکرد صادراتی : 29

2-13-2-   محصولات ارائه شده و عملکرد صادراتی : 30

2-13-3-    رقابت بر روی قیمت : 31

2-13-4-   شدت تبلیغات و عملکرد صادراتی : 31

2-13-5-   توزیع : 32

2-13-6-   اجرای استراتژی : 33

2-13-7-   ویژگی های سازمانی : 34

2-13-8-   تعهدات صادرات : 35

2-13-9-   ویژگی های محیطی : 36

2-14-        موانع صادرات : 38

2-15-        پیشینه پژوهش : 43

2-15-1-   تحقیقات داخلی : 43

2-15- 2-   تحقیقات خارجی : 46

2-16-       مدل پژوهش : 48

فصل سوم-   روش پژوهش : 49

3-1-………………………………………………………………………………………..       مقدمه : 49

3-2-……………………………………………………………………………….       روش پژوهش : 49

3-3-……………………………………………………………………       متغیرهای پژوهش : 50

3-4-………………………………………………………………..       روش گردآوری داده ها : 50

3-5-……………………………………………………….      پایائی و روائی پرسشنامه : 51

3-5-1-  پایائی : 51

3-5-2-  روائی ( اعتبار ) : 52

3-6-……………………………………………………………..       جامعه و نمونه آماری : 53

3-6-1-  قلمرو مکانی پژوهش : 53

3-6-2-  قلمرو زمانی پژوهش : 53

3-6-3-  جامعه آماری : 54

3-6-4-  نمونه آماری : 54

3-6-5-  تعیین حجم نمونه : 54

3-6-6-  روش های نمونه گیری : 55

3-7-…………………………………………………………       تجزیه و تحلیل داده ها : 55

3-7-1-  رگرسیون : 56

3-7-2-  ضریب همبستگی : 57

3-7-3-  آزمون میانگین یک جامعه آماری : 57

فصل 4-   تجزیه و تحلیل داده ها: 59

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-1-……………………………………………………………………………………………………..  مقدمه 59

بخش اول – آمار توصیفی مربوط به پاسخ دهنده‌گان 59

بخش دوم: آزمون میانگین یک جامعه آماری (آزمون تی استیودنت) 64

بخش سوم-  آزمون یکسان بودن اولویت بندی(رتبه بندی) 66

بخش چهارم : آزمون همبستگی 67

بخش پنجم: آزمون فرضیات 72

 فصل 5-         نتیجه گیری و پیشنهادات  : 78

5-1-       مقدمه 78

5-2-       آمارتوصیفی 79

5-3-       نتیجه گیری از فرضیات 79

5-4-      پیشنهادات کاربردی 84

5-5-     محدودیت های پژوهش 85

پیوست ها 86

منابع فارسی 88

منابع انگلیسی 89

 

چکیده

انعطاف­پذیری استراتژیک و تاثیراتی که این امر بر عملکرد صادراتی دارد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. محققان عقیده دارند که انعطاف­پذیری استراتژیک می­تواند بصورت بالقوه عملکرد را بهبود­داده و موجب سودآوری گردد . سوال اصلی این پژوهش :                                                            .  ” انعطاف پذیری استراتژیک چه تاثیری بر عملکرد صادراتی و توسعه بازار صادرات دارد ؟ ”                                                                                                 این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر انعطاف­­پذیری استراتژیک برعملکرد صادراتی انجام­شده­می باشد .یافته­ها نشان دهنده تاثیر انعطاف­پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی بوده می باشد. در پایان پیشنهاداتی برای مدیران و دست اندرکاران صادراتی ارائه شده می باشد .

برنامه های دانش محور می تواند بخش مهمی از سیاست های صادراتی دولت را تشکیل دهند  .بهتر می باشد که سازمان های طرفداری کننده از صادرات تهیه و تدارک اطلاعات درمورد بازارهای صادراتی را در اولویت کار خود قرار دهند . با در نظر داشتن اینکه هر یک از صادر کنندگان مستقل از هم حرکت می کنند و اگر مراحل اجرایی صادرات به تصویر کشیده گردد ، نظاره خواهد گردید که چه نیرو و سرمایه های کلانی در عرض یکدیگر در جریان می باشد و به هدر می رود  .پس پیشنهاد می گردد ؛ صادر کنندگان با کمک سازمان های دولتی ( مانند مرکز توسعه صادرات) اقدام به تشکیل کمیته یا اتحادیه جهت انجام تحقیقات بازاریابی و مبادلات اطلاعات نمایند . همچنین به مدیران توصیه می گردد که در برنامه ریزی استراتژیک خود گزینه های  محیطی را در­نظر­گیرند تا بتوانند نسبت به تغییرات محیطی واکنش دهند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزیینی بالاتر باشد ، سطح عملکرد صادراتی بالاتر می باشد ؟

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی بالاتر باشد ، سهم بازار صادراتی آن بالاتر می باشد ؟

راهکارهای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی کدامند ؟

5.1 اهداف پژوهش

این پژوهش با هدف مطالعه انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی انجام می گردد . درهمین راستا اهداف زیر دنبال می گردد :

مطالعه وضعیت عملکرد صادراتی در شرکت های صادر کننده سنگ تزئینی در استان مرکزی

ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد صادراتی این شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی  با فرمت ورد