عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

چکیده ………………………………….. 1

فصل اول : کلیات پژوهش…………………….. 2

مقدمه ………………………………….. 3

1-1- اظهار مساله………………………….. 4

1-2-اهمیت و ضرورت پژوهش…………………… 6

1-3-اهداف پژوهش………………………….. 7

1-4- اهداف پژوهش ………………………… 7

1-5- فرضیه اصلی پژوهش ……………………. 8

 

فصل دوم : مبانی نظریتحقیق…………………. 9

مقدمه …………………………………. 10

2-1- بازاریابی چیست ؟ ……………………. 10

2-2-بازاریابی بین المللی………………….. 11

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-تعریف محصول………………………….. 12

2-4-عوامل موثر در تطبیق کالاها با بازارهای گوناگون    13

2-5-برنامه ریزی………………………….. 16

2-6-کاربردها…………………………….. 17

2-7- بسته بندی ………………………….. 17

2-8-سیاستهای ضمانت و خدمت…………………. 20

2-9-ضمانت کالا……………………………. 20

2-10- خدمات کالا …………………………. 21

2-11-منحنی عمر کالا……………………….. 22

2-12-استرانژیهای طراحی و ساخت……………… 24

2-13-طراحی و ساخت………………………… 25

2-14-قیمت……………………………….. 27

2-15-استراتژیهای قیمت گذاری……………….. 33

2-16-تعیین قیمت………………………….. 34

2-17- مفهوم تبلیغات ……………………… 35

2-18-استراتژیهای تبلیغات بین المللی………… 39

2-19-فروش شخصی…………………………… 41

2-20-توزیع………………………………. 42

2-21-واسطه های بین المللی…………………. 45

2-22-توزیع فیزیکی………………………… 46

2-23-انبار کردن………………………….. 47

2-24- کنترل موجودی ………………………. 47

2-25-نظام اطلاعاتی………………………… 48

2-26- تحقیقایت بازاریابی …………………. 48

2-27-سهم بازار…………………………… 49

2-28-فروش در بازارهای خارجی……………….. 51

2-29-برنامه بازاریابی…………………….. 52

2-30- سازمان دهی بازاریابی بین المللی ……… 52

2-31-بخش دوم : شرکت پگاه گلپایگان………….. 53

2-32-پیشینه پژوهش………………………… 57

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش………………… 62

مقدمه …………………………………. 63

3-1- روش پژوهش ………………………….. 63

3-2- جامعه آماری ………………………… 63

3-3-نمونه آماری………………………….. 64

3-4-ابزار گردآوری اطلاعات………………….. 65

3-5-تکنیک های تجزیه………………………. 68

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها…………… 70

مقدمه …………………………………. 71

4-1- اطلاعات ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان …… 71

4-2-معنی داری ارتباط میانگین سوالات فرعی پژوهش .. 76

4-3-رتبه بندی متغیرها…………………….. 80

4-4-آزمون تی برای دو نمونه مستقل ………….. 81

4-5- آزمون تحلیل واریانس تک عاملی و توکی …… 81

 

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادها………….. 82

مقدمه …………………………………. 83

5-1-نتایج ویژگی های عمومی…………………. 83

5-2- نتایج آزمون فریدمن ………………….. 83

5-3-آزمون تی ……………………………. 84

5-4-نتایج آزمون تی برای دو نمونه مستقل …….. 84

5-5- پیشنهادات برآمده از نتایج آماری ………. 84

5-6- محدودیت های پژوهش …………………… 85

5-7- پیشنهادات در ارتباط با تحقیقات آینده ….. 86

 

پیوستها………………………………… 87

فهرست منابع و مراجع……………………… 97

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………..101

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1- عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل در فرایند بازاریابی    11

جدول 2-2- ابزار تبلیغات و ارتباطات بازاریابی .. 36

جدول 4-1- فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت … 72

جدول 4-2- فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن …… 73

جدول 4-3- فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب مدرک …. 74

جدول 4-4- فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب رشته تحصیلی    75

جدول 4-5- آزمون تی تک نمونه ای افزایش فروش خارجی     76

جدول 4-6- آزمون تی تک نمونه ای افزایش سهم بازار 76

جدول 4-7- آزمون تی تک نمونه ای افزایش فروش خارجی     77

جدول 4-8- آزمون تی تک نمونه ای افزایش سهم بازار خارجی    77

جدول 4-9- آزمون تی تک نمونه ای افزایش فروش …. 78

جدول 4-10- آزمون تی تک نمونه ای افزایش سهم بازار خارجی   78

جدول 4-11- آزمون تی تک نمونه ای افزایش فروش فروش خارجی   79

جدول 4-12- آزمون تی تک نمونه ای افزایش سهم بازار خارجی   79

جدول 4-13- رتبه بندی متغیرهای افزایش فروش خارجی 80

جدول 4-14- رتبه بندی متغیرهای افزایش سهم بازار 80

 

فهرست اشکال

شکل 2-1- سه سطح مختلف محصول ………………. 12

شکل 2-2- فروش و سود در منحنی عمر کالا از تولد تا مرگ 22

شکل 2-3- مراحل عمده در ایجاد محصول ………… 27

شکل 2-4- سیستم ارتباطات بازاریابی …………. 35

شکل 2-5- اجزاء فرایند ارتباط ……………… 37

شکل 2-6- استراتژی رانش …………………… 40

شکل 2-7- استراتژی کشش ……………………. 40

شکل 2-8- خط مشی های ورود به بازار خارجی ……. 52

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. مطالعه تأثیر عناصرآمیخته ­بازاریابی(4P) بر افزایش فروش­وسهم­بازارخارجی در شرکت پگاه­گلپایگان
  2. تعیین مهمترین عامل موثر از عوامل آمیخته بازاریابی بر فروش شرکت

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی  با فرمت ورد