عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

  • تحقیقات انجام شده

با مطالعه‌ها و جستجوهای به‌اقدام‌آمده در منابع متون علمی و پایگاه‌های اطلاعاتی موضوعی که دقیقا این دو متغیر را مورد مطالعه قرار داده باشد پیدا نمود نگردید. با این تفاصیل در ارتباط با هر کدام از متغیرهای اینم پژوهش یعنی سرمایه اجتماعی و تصمیم‌گیری استراتژیک تحقیقات بسیاری پیدا نمود گردید. در این زمینه می‌توان به تحقیقات داخلی و خارجی زیر تصریح نمود:

وحید وزیری راد (1387) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توسعه ظرفیت یادگیری سازمانی چنین نتیجه می‌گیرد که فرضیه مبتنی بر ارتباط معنی‌دار بین هویت جمعی و یادگیری سازمانی رد شده می باشد اما در مورد سایر فرضیات، ارتباط معنی‌داری بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی از قبیل تعاون، هنجارهای مشترک، اعتماد متقابل و مشارکت داوطلبانه با یادگیری سازمانی هست.

استیر (2008) در پژوهش خود با عنوان تأثیر یرمایه اجتماعی در تسهیم دانش نشان داد که سرمایه اجتماعی یک تأثیر تعیین‌کننده را در زیرساخت تمام فعالیت‌های تسهیم دانش در شرکت‌های ساختمانی بازی می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بهاندر و همکاران (2006) نشان دادند که سرمایه اجتماعی می‌تواند به‌عنوان اهرم انگیزاننده، تکمیل‌کننده و تسهیل‌کننده در طول مراحل گوناگون یک پروژه سیستم‌های اطلاعاتی اشتراکی به کار برده گردد.

شیوما و لرو (2006) در پژوهش خودشان به تأثیر و ارتباط سرمایه دانش محور به عنوان یک منبع استراتژیک و پتانسیل نوآوری منطقه‌ای تصریح می‌کنند و یرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه ارتباطی، و سرمایه ساختاری را به عنوان چهار طبقه اصلی سرمایه دانش‌محور مشخص می‌کنند.

سایر تحقیقات خارجی که در ارتباط با سرمایه اجتماعی می باشد و متغیرهائی را که در آنها مطالعه شده به صورت جدول زیر می‌توانیم اختصار نمائیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف
1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان
2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد