عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

چکیده ………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تعریف مسأله، سابقه‌ی موضوع، روش پژوهش

1-1) مقدمه………………………………. 4

1-2)  اظهار مسأله…………………………. 5

1-3)تحقیقات انجام شده ……………………. 7

1-4)اهداف……………………………….. 10

1-5)فرضیات پژوهش…………………………. 11

1-6) روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………. 12

1-7 ) تعریف واژه ها و اصطلاحات……………… 13

فصل دوم: ادبیات پژوهش

بخش اول: سرمایه اجتماعی

2-1-1 مقدمه……………………………… 16

2-1-2 مفهوم سرمایه اجتماعی………………… 17

2-1-3 اهمیت سرمایه اجتماعی………………… 18

2-1-4 تعاریف سرمایه اجتماعی ………………. 19

2-1-5 سرمایه اجتماعی از دیدگاه دیگران………. 20

2-1-5-1 سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام…….. 20

2-1-5-2 سرمایه اجتماعی از نظر جیمز کلمن…….. 21

2-1-6 سرمایه اجتماعی سازمانی………………. 22

2-1-7 اهمیت  سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان  23

2-1-8 عناصر سرمایه اجتماعی………………… 24

2-1-9 مدلی برای سنجش سرمایه اجتماعی………… 24

بخش دوم: تصمیم‌گیری استراتژیک

2-2-1 تعریف تصمیم………………………… 27

2-2-2 تعریف تصمیم‌گیری…………………….. 27

2-2-3 ماهیت تصمیم‌گیری ……………………. 28

2-2-4 طبقه‌بندی تصمیمات …………………… 29

2-2-5 تصمیمات برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده. 30

2-2-6 تصمیمات سلسله مراتبی………………… 31

2-2-7 تصمیم‌گیری استراتژیک چگونه ممکن می باشد……. 34

2-2-8 تعریف تفکر استراتژیک ……………….. 34

2-2-9 عوامل موثر در رواج تفکر استراتژیک…….. 35

2-2-10 سلسله مراتب اداری، آفت تصمیم‌گیری استراتژیک    35

2-2-11 هفت معیار تصمیم‌ استراتژیک…………… 36

2-2-12 فرآیند تصمیم‌گیری…………………… 37

2-2-13 تصمیمات فردی………………………. 38

2-2-14 تصمیمات سازمانی …………………… 40

2-2-15 تحقیقات گذشته……………………… 40

فصل سوم: روش پژوهش

3-1) مقدمه ……………………………… 49

3-2) روش پژوهش ………………………….. 50

3-3) جامعه آماری ………………………… 51

3-4) تعیین حجم نمونه……………………… 51

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-5) روش نمونه گیری………………………. 52

3-6) روش گردآورى اطلاعات…………………… 53

3-7 ) ابزار جمع‌آوری اطلاعات………………… 54

3-8)  برآورد پایائی پرسشنامه………………. 57

3-9) روایی پرسشنامه………………………. 58

3-10) فرضیات پژوهش……………………….. 59

3-8)  برآورد پایائی پرسشنامه………………. 61

3-9) روایی پرسشنامه………………………. 61

3-10) فرضیات پژوهش……………………….. 61

فصل چهارم : یافته ها و نتایج پژوهش

4-1 مقدمه……………………………….. 64

4-2 ویژگی های نمونه   ……………………… 65

4-3 آزمون فرضیات ………………………… 77

فصل پنجم: نتیجه گیری،پیشنهادها و محدودیت ها

5-1 مقدمه……………………………….. 94

5-2  نتیجه گیری………………………….. 95

 

5-3 پیشنهادها……………………………. 100

5-4 پیشنهاد برای تحقیقات آتی………………. 105

5-5 محدودیت های پژوهش…………………….. 106

پیوست ها ……………………………….. 107

منابع و مآخذ…………………………….. 119

الف) منابع فارسی…………………………. 120

ب) منابع لاتین……………………………. 123

چکیده فارسی……………………………… 125

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف
1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان
2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد