عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه اثرات سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه مورد پژوهش،  شامل کلیه کارکنان شعبات بانک تجارت در استان اصفهان می باشد ، که در زمان انجام پژوهش 1300 نفر بوده می باشد. در این پژوهش نیز برای به دست آوردن نمونه موردنظر از روش طبقه‌ای بهره گیری شده می باشد. بدین طریق که پس از تعیین نسبت افراد جامعه (شعب مورد پژوهش) درصدی که هر بانک در بین کل جمعیت دارد محاسبه می گردد و سپس به همان نسبت نمونه مورد نظر را به‌شیوه‌ی تصادفی انتخاب می‌کنیم. حجم نمونه برای انجام پژوهش تعداد191 نفر از کارکنان شعبات بانک تجارت استان اصفهان می‌باشد . از تعداد191 پرسشنامه توزیع شده تعداد 187 پرسشنامه برگشت داده گردید که نرخ بازگشت پرسشنامه ها 98% می‌باشد.از این تعداد پرسشنامه برگشت داده شده 184 عدد آن قابل بهره گیری بوده می باشد. پس نمونه نهایی این پژوهش 184 نفرمی باشندکه کلیه‌ی تحلیل‌های آماری براین اساس انجام گرفته می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای بسته پاسخ که در آن از طیف پنج درجه‌ای لیکرت بهره گیری شده و شامل 57 سئوال که توسط محقق و با بهره گیری از نظرات اساتید راهنما و مشاور ساخته شده می باشد بهره گیری گردیده می باشد.  اعتبار پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ819/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی کندال) بهره گیری گردید. نتایج نشان داد که فرضیات زیر در سطح اطمینان 99 درصد مورد تأئید واقع گردید:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان 2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان 3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد