عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

قسمتی از متن پایان نامه :

1.2    گونه شناسی انعطاف پذیری استراتژیک

پژوهش­ها درزمینه انعطاف­پذیری استراتژیک حول سه­محور مرتبط­به­هم شکل­می­گیرد :  Yaprak, 2005),)

(1) انعطاف پذیری منابع

(2) انعطاف پذیری فرآیند

(3) گزینه های استراتژیک

در سطح منابع، انعطاف­پذیری استراتژیک مفهوم کسادی را شکل­می­دهد . زمانی­که دامنه­ی کاربردهای جایگزین بسیار می باشد و می توان منابع را برای آن به کار برد، هزینه­ی جابجایی بین کاربردهای مختلف یک منبع پایین می باشد و زمان لازم برای جابجایی نیز اندک می باشد، انعطاف­پذیری منابع بیشتر خواهد­بود. اما پژوهش معاصر نشان می دهدکه انعطاف­پذیری استراتژیک در سطح منابع به تنهایی قابلیت توزیع بخش قابل­توجهی از عملکرد را ندارد. برعکس، سانچز انعطاف­پذیری منابع را به عنوان ” گلوگاه انعطاف پذیری ” معرفی­می­کند که رشد وسهم نهایی انعطاف­پذیری استراتژیک را محدود می­نماید. (Aaker,2001)دیدگاه مکمل برانعطاف­پذیری استراتژیک درونی و میانی فرآیندهای استراتژیک تأکید می­نماید. فرضیه­ی اصلی این می باشد که بعید می باشد که سازمان­ها بتوانند به اندازه کافی انعطاف­پذیر باشند تا منابع را فعال­نمایند و درصورت نیاز جایگزین­های استراتژیک ایجادکنند مگراینکه فرآیند­تصمیم­گیری خود انعطاف­پذیر باشد. اما در­عوض انعطاف­پذیری فرآیند “برای سازمان لازم می باشد اما کافی نیست”. درنهایت یک واحد کسب وکار قابلیت انعطاف­پذیری استراتژیک راتنها زمانی داردکه بتواند مجموعه­ای بهینه ازگزینه­های استراتژیک را درمسیر استراتژیک کنونی شرکت ایجاد و فعال­سازی نماید . این دیدگاه معاصرشامل دیدگاه­های منابع و فرآیند درمورد­ی انعطاف­پذیری می باشد تا بر قابلیت­های پویایی که به شناسایی، ایجاد و حفظ گزینه­ها درصورت­نیاز کمک­کنند، تأکیدمی­نمایند. برای فعال­سازی این گزینه ها، شرکت به”ذهنیات گزینه­های حقیقی”نیازدارد که شرکت رابسوی گزینه­های استراتژیک جدید در ارتباط با فراریت محیطی مناسب یا زمانی که راهبردهای انحصاری ضروری فرض می شوند، هدایت می نماید. ایوانز با ایجاد این دیدگاه گزینه های استراتژیک گونه شناسی دو بعدی از انعطاف پذیری استراتژیک پیشنهاد­می­نماید. نخستین بعد شامل زمان­بندی پیش و پس از فعال­سازی یک حقیقت یا حادثه­ی ضمنی می باشد. بعد دوم به ویژگی گزینه­ی استراتژیک در­خصوص فعال­سازی حقایق و مسیر استراتژیک کنونی (یعنی سهم بازار صادرات) تصریح دارد. گزینه­ی استراتژیک می­تواند بیشتر تهاجی یا بیشتر تدافعی باشد. بدین ترتیب چهار مانور نخستین را می توان شناسایی نمود:

مانورهای انحصاری (ex ante/ تهاجمی) به کارگرفته­می­شوند تا تبدیل­ها را شتاب­بخشند. بدین­ترتیب گزینه­های استراتژیک پیش­از­آنکه مورد­نیاز باشند ایجاد­می­شوند و ابتکارات رقابتی را قبضه کرده یا تغییراتی در بازار پدید می­آورند .

مانورهای محافظتی (ex ante/ دفاعی) به شرکت کمک­می­کنند تا در برابر پیامدهای بالقوه آسیب­رسان که هنگام درگیر­شدن در وضعیت­های پرخطر مانند ورود به بازار­خارجی جدید محافظت­گردد. بدین ترتیب شرکت استراتژیک مانع را در پیش­می­گیرد .

مانورهای­اصلاحی(ex poste/دفاعی)­به­قابلیت­­بازسازی لازم برای بهبود از حوادث بد در بازار تصریح­دارد. مانورهای انتفاعی (ex poste/تهاجمی) به شرکت ها امکان می دهد تا به حرکت های رقابتی فوری یا هر حادثه دیگری که به شکل غیر منتظره زمین بازی رقابتی و استراتژیک را تغییر می دهد، واکنش داده یا خود را بازیابی نمایند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزیینی بالاتر باشد ، سطح عملکرد صادراتی بالاتر می باشد ؟

آیا هرچه انعطاف پذیری صادراتی در شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی بالاتر باشد ، سهم بازار صادراتی آن بالاتر می باشد ؟

راهکارهای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های تولید کننده سنگ های تزئینی کدامند ؟

5.1 اهداف پژوهش

این پژوهش با هدف مطالعه انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی انجام می گردد . درهمین راستا اهداف زیر دنبال می گردد :

مطالعه وضعیت عملکرد صادراتی در شرکت های صادر کننده سنگ تزئینی در استان مرکزی

ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد صادراتی این شرکت ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی  با فرمت ورد