عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

2 سرمایه اجتماعی از نظر جیمز کلمن

سرمایه اجتماعی از نظر جیمز کلمن منبعی اجتماعی ـ ساختاری می باشد که دارایی و سرمایه افراد محسوب می‎گردد. این دارایی شی واحدی نیست بلکه ویژگیهایی می باشد که در ساختار اجتماعی هست و باعث می‎گردد افراد با سهولت بیشتری وارد کنش اجتماعی شوند این نوع سرمایه امکان دستیابی به هدفهای معینی را که در نبود آن دست نیافتنی می باشد فراهم می‎سازد مهمترین ویژگی سرمایه اجتماعی از نظر کلمن نظام تعهدات و انتظارات می باشد یعنی اگر فرد A برای B کاری انجام دهد با اعتماد به اینکه B در آینده آن را جبران خواهد نمود، این امر انتظاری را در A و تعهدی را در B برای حفظ اعتماد ایجاد می‎کند. این تعهد مانند برگه‎ای اعتباری در دست A می باشد و اگر او تعداد زیادی از این برگه‎ها از افرادی که با آنها ارتباط دارد در دست داشته باشد همانند سرمایه مالی بزرگی برای A اعتباری را ایجاد می‎کند که در صورت لزوم می‎تواند ازآن بهره گیری کند. در اینجا دو عامل مهم هست اینکه تا چه حد محیط اجتماعی در خور اعتماد می باشد یعنی تعهدات بازپرداخت می‎گردد و دیگر اینکه اندازه واقعی تعهداتی که بر عهده گرفته شده تا چه حد می باشد (تحقیقی، 1385).

 

2-1-6 سرمایه اجتماعی سازمانی

واحد اجتماعی مورد نظر در اینجا سازمان می باشد، و سرمایه اجتماعی به عنوان منبع ناشی از روابط اجتماعی درون سازمان تعریف می گردد ، که از طریق گرایش به هدف جمعی و اعتماد مشترک  سطوح اعضاء مشخص شده می باشد. (فقیهی، فیضی- 1385، ص23)

واحد اجتماعی مورد نظر در اینجا سازمان می باشد و سرمایه اجتماعی به عنوان منبع ناشی از روابط اجتماعی درون سازمان تعریف می گردد که از طریق گرایش به هدف جمعی و اعتماد مشترک سطوح اعضاء مشخص شده می باشد. سرمایه اجتماعی سازمانی گرچه برای تسهیل اقدام جمعی مفید می باشد اما بایستی به عنوان سرمایه مشترک سازمان و اعضای آن تلقی گردد. ( فقیهی، فیضی- 1385، ص23)

ویلانورا و جوسا[1] سرمایه اجتماعی را به عنوان پدیده ای مدیریتی تلقی و برای آن ویژگی های مختلفی اظهار کرده اند: اعتماد، ارزش ها، رفتارهای مشترک، ارتباطات، همکاری، تعهد متقابل، شناخت متقابل شبکه ها.

[1]-Vilanova & Josa

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اهداف
1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان
2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد