عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه اصلی 1:

سرمایه اجتماعی درون سازمانی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان اثر دارد.

فرضیه‌های فرعی:

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان ارتباط معناداری هست.

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد شناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان ارتباط معناداری هست.

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد ارتباط‌ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان ارتباط معناداری هست.

فرضیه اصلی 2:

سرمایه اجتماعی برون سازمانی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان اثر دارد.

فرضیه های فرعی:

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان ارتباط معناداری هست.

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد شناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان ارتباط معناداری هست.

میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد ارتباط‌ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان ارتباط معناداری هست.

کلید واژه ها:

سرمایه اجتماعی[1]  ، تصمیم‌گیری استراتژیک[2] ، بعد ساختاری [3]، بعد شناختی[4]،  بعد ارتباط ای[5].

[1]– Social Capital

[2]– Strategic Decision Making

[3]– Structural Aspect

[4]– Cognitive Aspect

[5]– Relational Aspect

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف
1- شناسائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (درون سازمانی و برون سازمانی) در شعب بانک تجارت استان اصفهان
2- شناسائی مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان
3- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت با فرمت ورد