عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………2

                                         فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….3

2-1بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………4

3-1مدل تحلیلی پژوهش……………………………………………………………………………………………….5

4-1اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………….6

5-1علت انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………………….7

6-1اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….8

7-1سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………..9

8-1متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………….10

9-1فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………11

10-1چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………………12

11-1قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………….13

12-1تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………..15

13-1تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………….18

                                 فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..21

بخش اول اتومایسیون اداری

1-1-2اتومایسیون اداری……………………………………………………………………………………………23

2-1-2اطلاعات………………………………………………………………………………………………………..24

3-1-2عصراطلاعات…………………………………………………………………………………………………25

4-1-2اطلاعات ویژه سازمانی…………………………………………………………………………………….26

5-1-2سیستم اطلاعات مدیریت………………………………………………………………………………….26

6-1-2فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….27

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7-1-2کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان………………………………………………………………28

8-1-2مشکلات دبیرخانه سنتی…………………………………………………………………………………..29

9-1-2مزایای بهره گیری از سیستم مکانیزه………………………………………………………………………..31

10-1-2مشکلات پیش روی سیستم اتومایسیون اداری…………………………………………………….32

11-1-2قابلیت های ویژه سیستم اتومایسیون اداری………………………………………………………..33

12-1-2اینترنت……………………………………………………………………………………………………… 37

13-1-2تاریخچه اینترنت…………………………………………………………………………………………..38

14-1-2شکل گیری اینترنت……………………………………………………………………………………….38

15-1-2اینترانت……………………………………………………………………………………………………….39

16-1-2تلفن داخلی……………………………………………………………………………………………….. 40

17-1-2اکسترانت…………………………………………………………………………………………………….41

18-1-2ایمیل…………………………………………………………………………………………………………..41

19-1-2مودم…………………………………………………………………………………………………………..42

21-1-2دورنگار(فکس)…………………………………………………………………………………………….42

22-1-2اپراتورها……………………………………………………………………………………………………..43

23-1-2سیستم…………………………………………………………………………………………………………43

24-1-2نظریه سیستمی………………………………………………………………………………………………44

25-1-2مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………..44

بخش دوم: بهبودعملکرد

1-2-2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………47

2-2-2عملکرد…………………………………………………………………………………………………………48

3-2-2رابطه بین بهبودعملکردبامدیریت منابع انسانی………………………………………………………49

4-2-2نقش مدیریت عملکرددرموقعیت استراتژیک سازمان……………………………………………..51

5-2-2عوامل موثر برعملکردکارکنان…………………………………………………………………………..52

6-2-2رابطه بین رضایت و پاداش باعملکرد…………………………………………………………………55

7-2-2ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………56

8-2-2بهره وری………………………………………………………………………………………………………56

9-2-2کارآیی………………………………………………………………………………………………………….56

10-2-2اثربخشی……………………………………………………………………………………………………..56

11-2-2ارتباطات……………………………………………………………………………………………………..58

12-2-2فراگردارتباطات…………………………………………………………………………………………….58

13-2-2دبیرخانه………………………………………………………………………………………………………59

14-2-2انواع سیستم های دبیرخانه………………………………………………………………………………60

15-2-2نامه های اداری…………………………………………………………………………………………….62

16-2-2انواع نامه های اداری ازنظر علوم رفتاری…………………………………………………………..62

17-2-2تحویل پرونده هابه مقامات مافوق……………………………………………………………………63

18-2-2کنترل نامه هااز نظرتایپ…………………………………………………………………………………63

19-2-2کنترل دفتراندیکاتور………………………………………………………………………………………64

20-2-2رضایت……………………………………………………………………………………………………….64

21-2-2ارگونومی درمکانیزاسیون اداری……………………………………………………………………….65

22-2-2صحت…………………………………………………………………………………………………………66

23-2-2اقتصادی بودن………………………………………………………………………………………………66

24-2-2دقت……………………………………………………………………………………………………………66

25-2-2سرعت………………………………………………………………………………………………………..66

26-2-2سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………66

27-2-2همکاران………………………………………………………………………………………………………67

28-2-2مهارت………………………………………………………………………………………………………..67

29-2-2سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………..67

30-2-2سیستم کارکنان دانشی……………………………………………………………………………………67

31-2-2تعریف واژه هاواصلاحات دقیق………………………………………………………………………68

32-2-2دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………..70

33-2-2اهداف دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………71

34-2-2دولت الکترونیک وامکان سنجی استقرارآن درایران……………………………………………..72

35-2-2موانع گسترش دولت الکترونیک………………………………………………………………………74

36-2-2ارتباطات سازمانی…………………………………………………………………………………………74

37-2-2انواع تکنولوژی اطلاعات……………………………………………………………………………….76

38-2-2جهانی شدن…………………………………………………………………………………………………78

39-2-2تاثیرفن آوری اطلاعات برهزینه های سازمانی…………………………………………………….79

بخش سوم: پیشینه پژوهش

1-4-2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………81

2-4-2تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………..82

3-4-2تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….91

فصل سوم: روش اجرایی پژوهش

1-3مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….98

2-3تحقیق از نوع هدف…………………………………………………………………………………………….99

3-3تحقیق از نوع روش…………………………………………………………………………………………..100

4-3تحقیق ازنظر افق زمانی………………………………………………………………………………………102

5-3واحدتجزیه وتحلیل…………………………………………………………………………………………..102

6-3روش و ابزارجمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………..102

7-3نحوه امتیازبندی پرسش نامه………………………………………………………………………………..105

8-3روش های غیرمستقیم درجمع آوری اطلاعات………………………………………………………..106

9-3روایی ابزارسنجش…………………………………………………………………………………………….106

10-3پایایی ابزارسنجش…………………………………………………………………………………………..108

11-3شاخص های پرسش نامه………………………………………………………………………………….110

12-3جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….112

13-3روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………112

14-3مراحل تفصیلی پژوهش……………………………………………………………………………………..113

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..116

2-4تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..117

3-4انواع تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….117

4-4جنسیت……………………………………………………………………………………………………………119

5-4میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………….120

6-4وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………………………..121

7-4وضعیت شغلی………………………………………………………………………………………………….122

8-4سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………123

9-4تحلیل های استنباطی………………………………………………………………………………………….127

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-6-1هدف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت بهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام از طریق به کارگیری اتوماسیون اداری می باشد.که آگاهی از این موضوع می تواند دانش مدیران و کارکنان را به ارتباط اتوماسیون اداری با بهبودعملکرد کارکنان را افزایش دهد. به گونه کلی توجه سیستمی به این موضوع زمینه ای را فراهم می سازد که بتوان اتوماسیون اداری وابعاد بهبودعملکرد کارکنان و تعاملات آن دو را مطالعه نمود.درضمن هدف های فرعی ذیل را می توان برای آن دو برشمرد.

 

 

2-6-1 اهداف فرعی

1مطالعه وجودرابطه بهره گیری ازاتوماسیون اداری،در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان.

2- بهره گیری از اتوماسیون اداری تا چه اندازه پیش بینی کننده اندازه بهبود عملکردکارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام می باشد.

3- تعیین اندازه دستیابی سازمان به اهدافی مانند افزایش کیفیت ارائه خدمات ،سرعت و دقت در ارائه خدمات از طریق اتوماسیون اداری.

7-1سوالات پژوهش

1-7-1سوال اصلی:

آیا میان  اجرای اتوماسیون اداری درکمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام بابهبودعملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟

2-7-1 سوالات فرعی:

  • آیا میان بهره گیری از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا میان بهره گیری از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا میان بهره گیری ازتلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد  با فرمت ورد