عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

  • اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه مشتریان به عنوان یکی از عناصر اصلی در محیط سازمان ها تعریف شده اند. این مشتریان با انتقال نقدینگی از محیط به سازمان ها تأثیر خون رسانی را در سیستم سازمانی دارند(کرونین[1]،2001). پس لزوم در نظر داشتن نیازهای مشتریان از مهم ترین وظایف سازمان های مختلف می باشد. در این بین یکی از مسائل و چالش های مطرح شده در زمینه تقاضای مشتریان مربوط به تقاضاهایی می باشد که مشتریان در خود احساس می کنند و سازمان تاکنون پاسخ شایسته ای به این نیازهای مشتریان نداده می باشد(دال[2]،1999). در واقع در بعضی از موارد مشتریان تقاضایی دارند اما زیرا تابه حال هیچ یک از شرکتها به آن تقاضا توجه نکرده اند، این تقاضا به صورت نهفته و پنهان مانده می باشد اما به محض اینکه شرکتی محصولی را برای پاسخ به این تقاضا ارائه می کند شاهد این هستیم که با هزینه تبلیغات بسیار اندک مشتریان برای ابتیاع آن محصول علاقه مندی نشان می دهند.

از سویی با در نظر داشتن عرصه رقابتی در حوزه های بانکی لزوم توجه هر چه بیشتر به این موارد می تواند موجب ایجاد مزیت رقابتی در بانک ها گردد. با وجود اهمیت بالای این بحث تا کنون تحقیقات داخلی در حوزه تقاضای پنهان صورت نگرفته می باشد و بیشتر مطالب در حد تعریفی از این نوع تقاضا ارائه شده می باشد. در این پژوهش کوشش می گردد تا به صورت جامع به مطالعه این نوع تقاضا در سیستم بانکی پرداخته گردد.

  • اهداف پژوهش:

ارائه مدلی به مقصود شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بانک تجارت

ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود ارضای بهتر نیازها و تقاضای مشتریان انواع خدمات بانک تجارت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • قلمرو پژوهش

1-5-1- قلمرو موضوعی

موضوع اصلی این پژوهش شناسایی و ارائه مدل تقاضای پنهان مشتریان می باشد. این موضوع در حوزه مباحث بازاریابی خدمات قرار دارد.

1-5-2- قلمرو مکانی

مکان اجرای این پژوهش بانک تجارت استان تهران می باشد.

1-5-3- قلمرو زمانی

زمان اجرای این پژوهش پاییز و زمستان سال 1392 می باشد.

نتایج این پژوهش می تواند در سازمان ها و گروه های زیر مورد بهره گیری قرار گیرد:

  • کاربرد ویژه نتایج این پژوهش می تواند در بانک تجارت ارائه گردد.
  • کلیه بانک های خصوصی و دولتی در مرحله دوم می توانند از نتایج این پژوهش بهره مند شوند.
  • کلیه مشاوران بازاریابی شرکت های خصوصی ودولتی

[1] Cronin

[2] Dale

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش:

ارائه مدلی به مقصود شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بانک تجارت

ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود ارضای بهتر نیازها و تقاضای مشتریان انواع خدمات بانک تجارت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بانک تجارت با فرمت ورد