رموز ازدواج موفق

آيـا تصميم به ازدواج داريد؟ و يا آنكه در حـال حـاضـر متاهل                                       مـي باشـيـد؟ شـمـا قادر به بـنيان نـهادن يك ازدواج موفق                                      و پايدار خواهيد بود. من بر اساس  تجربيات پيشـيـن خـود                                       مي دانـم كـه پـايدار نگاه داشتن يك ازدواج موفق مستلزم                                       تـلاش و كـوشـش مسـتمـر است. بايد متوجه باشـيـد كـه                                       مفهوم ازدواج چيزي فراتـر از يـك پـيـمان قـانـوني و مشروع                                       ميباشد كه به واسطه آن به زن و مرد اجازه ميدهد بعنوان                                        زن وشوهر در كنار يكديگر زندگي كنند.

اهميت مشاوره پيش از ازدواج

مـشاوره پيش از ازدواج را شديدا به شما توصيه ميكـنـم.                                        شــانس ايجاد يك ازدواج موفق هنگامي كه زن وشوهر قادر باشند با يكديگر در رابطه با مـسائـل ذيـل گـفـتـگو كـرده و بـه يـك تـفـاهـم رضايت بخش و دو سويه در عرصه زندگي مشترك دست يابند، افزايش مي يابد:

1- عقايد و رسوم مذهبي و معنوي.

2- روابط جنسي ( نگرشها و علايق جنسي )

3- ماديات ( اهميت آن، نحوه خريد و تدابير سرمايه گزاري)

4- بهداشت فردي و انتظارات و نگرشها نسبت به تناسب اندام.

5- مديريت خانواده ( وظايف ومسئوليت ها )

6- پرورش و تربيت فرزندان و تعداد آنها.

7- ورزش ها، سرگرمي ها، فعاليت هاي تفريحي و نحوه گذراندن تعطيلات.

8- ديد و بازديد از خوشاوندان خود و همسرتان.

9- تعهدات اجتماعي.

10- اهداف و آرزوهاي فردي.

اينكه از پيشينه خانواده هـمسـرتـان آگـاهـي يـابـيـد بـسيـار ضـروري مـي بـاشـد. چـون شـخـصـيـت كنوني شما  تا حد زيادي برگرفته شده و حاصل همان تجاربي است كـه در شرايط و محيط يك خانواده خاص كسب كرده ايد. خـانـواده پـيـونـد دهنده فرد بـا گـذشته مـي باشد. مـا شـديـدا مـتـاثر نگرشها، رفتار و كنشهاي خانواده اي هسـتـيـم كـه در آن پرورش يافته ايم. بله درست است شما تنها با يك فرد نيست كه وصلت ميـكنيد بلكه با طرز تربيت خانوادگي وي نيز تا آخر عمرتان سر و كار خواهيد داشت.